933/1995

Utfärdat i Helsingfors den 30 juni 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 3 §§ lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) beslutat:

1 §
Syfte

Avsikten med detta beslut är att genomföra systemet med skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar (namnskydd) för jordbruksprodukter och livsmedel samt att komplettera Europeiska gemenskapens lagstiftning angående systemet till den del en medlemsstat ges möjlighet till det eller förutsätts göra det.

2 §
Tillämpningsområde

Detta beslut iakttas vid verkställandet och tillämpningen av rådets förordning (EEG) Nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel samt Europeiska gemenskapens lagstiftning som kompletterar denna.

3 §
Erhållande av namnskydd

Genom Europeiska kommissionens, nedan kommissionen, registrering samt med iakttagande av registreringsvillkoren kan en grupp eller, under förutsättningar som anges i Europeiska gemenskapens lagstiftning som avses i 2 §, en fysisk person eller en juridisk person få rätt att använda ett skyddat namn på sina produkter i enlighet med vad som föreskrivs i detta beslut.

4 §
Skyddad ursprungsbeteckning

För att styrka en produkts geografiska ursprung samt att den besitter en viss kvalitet som har samband med ett specifikt geografiskt område kan en producent eller tillverkare som bedriver verksamhet inom ett geografiskt definierat område få rätt att inom Europeiska unionens (EU) medlemsstaters område använda en skyddad ursprungsbeteckning (SUB) på de jordbruksprodukter och livsmedel som uppräknas i bilaga 1 till detta beslut.

5 §
Skyddad geografisk beteckning

För att styrka en produkts geografisk ursprung samt att den besitter en viss kvalitet, har ett visst anseende eller äger en viss annan egenskap som har samband med ett specifikt geografiskt område kan en producent eller tillverkare av livsmedel få rätt att inom EU:s medlemsstaters område använda en skyddad geografisk beteckning (SGB) på de jordbruksprodukter och livsmedel som uppräknas i bilaga 1 till detta beslut.

6 §
Ansökan om namnskydd

Ansökan om registrering av ett namn sänds till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde sökanden i huvudsak bedriver sin verksamhet. Till ansökan skall fogas en specifikation enligt bilaga 2 eller 3 i enlighet med vilket skydd som söks.

7 §
Kontroll av ansökan

Landsbygdsnäringsdistriktet skall kontrollera att ansökan har motiverats och att den uppfyller de krav som uppställs i bilagorna till detta beslut. Efter kontrollen skall landsbygdsnäringsdistriktet tillställa jord- och skogsbruksministeriet ansökan och sitt utlåtande om ansökan samt alla handlingar som ligger till grund för utlåtandet.

8 §
Behandlingen av ansökan i Finland

Jord- och skogsbruksministeriet skall begära utlåtande om ansökan av den behöriga tillsynsmyndighet som anges i 11 §.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar, med beaktande av landsbygdsnäringsdistriktets och tillsynsmyndigheternas utlåtande i ärendet, om ansökan skall tillställas kommissionen för beviljande av skyddet.

9 §
Offentliggörande och anmärkningar

Kommissionen offentliggör i Europeiska gemenskapens officiella tidning de ansökningar som den anser uppfylla villkoren för beviljande av skydd.

Näringsidkare som inom den tid som bestäms i det offentliggörande som avses i 1 mom. rättmätigt meddelar att de motsätter sig beviljandet av det skydd som sökts i Finland eller i någon annan av EU:s medlemsstater, skall sända sin skrivelse om detta till jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet sänder skrivelsen och sitt utlåtande om denna till kommissionen.

10 §
Beviljande av namnskydd

Kommissionen beslutar om registreringen av det skyddade namnet. Innehavaren av registreringen har rätt till skyddet från den dag som nämns i det registreringsbeslut som offentliggjorts i Europeiska gemenskapens officiella tidning.

11 §
Tillsyn

Användningen av ett registrerat namn och tillsynen över att registreringsvillkoren iakttas styrs av jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsverket samt social- och hälsovårdsministeriet, var och en inom sitt verksamhetsområde. Tillsynen sköts i fråga om jordbruksproduktionen av jord- och skogbruksministeriet och i fråga om livsmedel av de myndigheter som avses i livsmedelslagen (361/95). För tillsynen över alkoholdrycker svarar social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

Vid tillsynen biträds jord- och skogbruksministeriet av landsbygdsnäringsdistrikten.

12 §
Avgifter

Om avgifter för behandlingen och kontroller av ansökningar enligt detta beslut bestäms särskilt.

13 §
Namskyddsarbetsgruppen

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för fem år i sänder en arbetsgrupp som har till uppgift

1) att på begäran ge utlåtande om namnskyddsärenden samt om ärenden som gäller särartsskydd för en särskild beskaffenhet hos en produkt som avses i jord- och skogsbruksministeriets beslut om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (934/95),

2) att handlägga problem som uppkommit i samband med kontrollen och tillsynen över och verkställigheten av skydd eller särartsskydd som avses i 1 punkten, samt

3) att göra framställningar om utvecklande av de system som avses i 1 punkten samt om avgifter som skall uppbäras för täckande av de kostnader som systemen föranleder.

Arbetsgruppen har en ordförande och högst åtta medlemmar, vilka var och en har en personlig suppleant. Arbetsgruppens ordförande och medlemmar skall vara sakkunniga på jordbrukets område och i livsmedelsbranschen och de skall företräda jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsverket, patent- och registerstyrelsen, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, konsumentverket, landsbygdsnäringsdistrikten, universiteten samt de näringsidkare som använder skyddade namn. Jord- och skogsbruksministeriet förordnar en sekreterare för arbetsgruppen.

14 §
Straff

Om straff för brott mot i 2 § avsedd lagstiftning och detta beslut stadgas i 8 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94).

15 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 5 juli 1955.

Helsingfors den 30 juni 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Maria Teirikko

Bilaga 1

Produkter som rådets förordning (EEG) Nr 2081/92 gällerI bilaga II till fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen (Romfördraget) avsedda jorbruksprodukter som används som livsmedel:

KAPITEL 1 Levande djur
KAPITEL 2 Kött, fläsk och andra ätbara djurdelar
KAPITEL 3 Fisk, kräftdjur och blötdjur
KAPITEL 4 Mjölk och mejeriprodukter; ägg, naturlig honung
KAPITEL 5
05.04 Tarmar, blåsor och magar (hela eller sönderdelade) av andra djur än fiskar
05.15 Djurprodukter vilka inte är specifierade eller inkluderade på annat ställe; döda djur i kapitel 1 och 3 vilka inte är lämpliga som människoföda
KAPITEL 6 Levande träd eller plantor; lökar, rötter och likartade produkter; snittblommor och dekorationsväxter
KAPITEL 7 Grönsaker och vissa ätbara rötter och knölar
KAPITEL 8 Ätbara frukter och nötter, skal av citrusfrukter eller melon
KAPITEL 9 Kaffe, te och kryddor med undantag av matte (nr 09.03)
KAPITEL 10 Spannmål
KAPITEL 11 Produkter av kvarnindustri; malt, stärkelse, inulin och gluten
KAPITEL 12 Oljehaltiga frön och frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk
KAPITEL 13
av 13.03 pektin
KAPITEL 15
15.01 Ister och annat fett av svin eller fjäderfä, utsmält eller utpressat
15.02 Talg (av nötkreatur, får eller getter), rå eller utsmält, premier jus härunder inbegripen
15.03 Solarstearin och oleostearin (presstalg); isterolja, talgolja och oleomargarin, icke emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda
15.04 Fetter och oljor, även raffinerade, av fisk eller havsdäggdjur
15.07 Vegetabiliska fetter och feta oljor, råa, renade eller raffinerade
15.12 Härdade animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor, även raffinerade men icke vidare bearbetade
15.13 Margarin, konstister och annat berett ätbart fett
15.17 Återstoder från bearbetning av fetter eller feta oljor eller animaliska eller vegetabiliska vaxer
KAPITEL 16 Varor av kött, fläsk, fisk, kräftdjur eller blötdjur
KAPITEL 17
17.01 Bet- eller rörsocker i fast form
17.02 Annat socker; sirap och andra sockerlösningar; konstgjord honung samt blandningar av konstgjord och naturlig honung; sockerkulör
17.03 Melass, även avfärgad
KAPITEL 18
18.01 Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade
18.02 Kakaoskal och kakaoavfall
KAPITEL 20 Varor av köksväxter och frukter samt av andra växter och växtdelar
KAPITEL 22
22.04 Druvmust i jäsning, även druvmust, vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol
22.07 Andra jästa drycker (t.ex. cider, päroncider och mjöd)

I bilagorna 1 och 2 till rådets förordning (EEG) Nr 2081/92 nämnda produkter:

Bilaga 1

- öl

- naturligt mineralvatten och källvatten

- drycker framställda av växtextrakter

- bageri-, konditori-, konfektyr-, och kexprodukter

- naturliga gummi- och hartsvaror

Bilaga 2

- hö

- eteriska oljor

Bilaga 2

I den specifikation som skall fogas till ansökan om skyddad ursprungsbeteckning (SUB) skall lämnas följande uppgifter:

- jordbruksproduktens eller livsmedlets benämning, inklusive ursprungsbeteckning,

- en beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet, med uppgift i förekommande fall om råvarorna och de viktigaste fysiska, kemiska, mikrobiologiska och/eller organoleptiska egenskaperna hos produkten eller livsmedlet,

- en definition av det geografiska området och i förekommande fall uppgifter som visar att kraven i artikel 2.4 förordningen (EEG) Nr 2081/92 är uppfyllda,

- uppgifter som styrker att jordbruksprodukten eller livsmedlet härstammar från ifrågavarande region, i den mening som avses i artikel 2.2 a i förordningen (EEG) Nr 2081/92,

- en beskrivning av vilken metod som använts för framställning av jordbruksprodukten eller livsmedlet och i förekommande fall uppgift om de ursprungliga hävdvunna metoderna i trakten,

- detaljerade uppgifter som påvisar sambandet med den geografiska omgivningen i den mening som avses i artikel 2.2 a i förordningen (EEG) Nr 2081/92,

- uppgifter om kontrollförfarandena,

- särskilda uppgifter om hur märkning sker med SUB eller jämbördiga traditionella nationella beteckningar,

- krav som framställts av gemenskapen och/eller i nationella stadganden.

Bilaga 3

I den specifikation som skall fogas till ansökan om skyddad geografisk beteckning (SGB) skall lämnas följande uppgifter:

- jordbruksproduktens eller livsmedlets benämning, inklusive den geografiska beteckningen,

- en beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet, med uppgift i förekommande fall om råvarorna och de viktigaste fysiska, kemiska, mikrobiologiska och/eller organoleptiska egenskaperna hos produkten eller livsmedlet,

- en definition av det geografiska området,

- uppgifter som styrker att jordbruksprodukten eller livsmedlet härstammar från ifrågavarande region, i den mening som avses i artikel 2.2 b i förordningen (EEG) Nr 2081/92,

- en beskrivning av vilken metod som använts för framställning av jordbruksprodukten eller livsmedlet och i förekommande fall uppgift om de ursprungliga hävdvunna metoderna i trakten,

- detaljerade uppgifter som påvisar sambandet med det geografiska ursprunget i den mening som avses i artikel 2.2 b i förordningen (EEG) Nr 2081/92,

- uppgifter om kontrollförfarandena,

- särskilda uppgifter om hur märkning sker med SGB eller jämbördiga traditionella nationella beteckningar,

- krav som framställts av gemenskapen och/eller i nationella stadganden.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.