932/1995

Utfärdat i Helsingfors den 29 juni 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förvaltningen av informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut skall iakttas vid verkställigheten och tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 79/65 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen jämte ändringar till den del ärendet gäller det samordningsorgan och den nationella kommittén som avses i förordningen.

2 §
Samordningsorgan

Sådant samordningsorgan som avses i den i 1 § nämnda rådets förordning är i Finland lantbruksekonomiska forskningsanstalten.

3 §
Kommissionen för informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för två år i sänder för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i den i 1 § nämnda rådets förordning en kommission, vars uppgift är att

1) i Finland sköta de uppgifter som i den i 1 § nämnda rådets förordning åläggs den nationella kommittén, och

2) övervaka verksamheten inom informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter och lägga fram de förslag till utvecklande av systemet som den anser behövliga.

Till kommissionen hör en ordförande och högst sju medlemmar, samtliga med en personlig suppleant. Kommissionens ordförande skall företräda lantbruksekonomiska forskningsanstalten och medlemmarna jord- och skogsbruksministeriet, lantbruksekonomiska forskningsanstalten, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, statistikcentralen, Maaseutukeskusten Liitto, Svenska lantbrukssällskapens förbund och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter. Jord- och skogsbruksministeriet utser en sekreterare för kommissionen.

På kommissionen tillämpas bestämmelserna i statsrådets beslut om kommittér (218/88).

Är kommissionen inte i skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten enig, avgörs ärendet av jord- och skogsbruksministeriet.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 5 juli 1995.

Helsingfors den 29 juni 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Maria Teirikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.