930/1995

Utfärdat i Helsingfors den 29 Juni 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har ändrat bilagan 1 punkten 7 och bilagan 2 i social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (4/95) utfärdat den 29 december 1994, samt fogat till bilaga 1 rubriken i sista stycket i överensstämmelse med de bilagor som följer.


Detta beslut träder i kraft den 5 juli 1995.

Helsingfors den 29 juni 1995

Minister
Terttu Huttu

Regeringsråd
Raimo Salonen

BILAGA 1

7. Beslut om servering
– serveringstillstånd 1 500 mk
– serveringstillstånd om beslutet förutsätter inspektion 2 500 mk
– serveringstillstånd angående utvidgande av svaga alkoholdrycker till alla alkoholdrycker 1 000 mk
– tillstånd till förlängd serveringstid 1 000 mk
– befrielse från kravet att ge räkning 200 mk
– tillfälligt serveringstillstånd 1 500 mk
– tillfälligt serveringstillstånd till innehavare av serveringstillstånd av motsvarande omfattning inom samma kommun 1 000 mk
– tillstånd till ändring av serveringsområde 500 mk

10. Handläggningsavgift

BILAGA 2

TILLSYNSAVGIFTER

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral uppbär av tillståndshavare tillsynsavgifter som följer:

1. Tillsynsavgift för partihandel och tillverkning

För tillsynen av partihandel och tillverkning uppbärs av innehavare av partihandels- eller tillverkningstilIstånd tillsynsavgift. Avgiftens storlek bestäms på det sätt som framgår ur tabellen så, att den försäljning beaktas som innehavare av partihandels- eller tillverkningstillstånd utfört till innehavare av serverings-, detaljhandels- eller användningstillstånd.

Produktgrupp p/l Minst Högst
Öl och drycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol och som tillverkats enbart genom jäsning 1 2 000 mk 600 000 mk
Övriga svaga alkoholdrycker 2 2 000 mk 600 000 mk
Starka alkoholdrycker 5 2 000 mk 600 000 mk
Sprit 5 2 000 mk 600 000 mk
Alkoholpreparat
– denaturerad etanol 1 1 000 mk 100 000 mk
– preparat som liknar alkoholdrycker 5 2 000 mk 600 000 mk
– övriga odenaturerade alkoholpreparat 1 000 mk för varje påbörjade grupp om 10 produktsorter

Minsta avgift för tillståndshavare är 3 000 mark och högsta 600 000 mark om tillståndshavaren säljer produkter ur olika produktgrupper.

Den tillsynsavgift som grundar sig på försäljningen omfattar tillsynen för högst 10 olika produktsorter. För varje påbörjande grupp om 10 produktsorter uppbärs 1 000 mark i tillsynsavgift.

Om tillståndshavaren har flera än ett tillverknings- eller lagringsställe, uppbärs för vart och ett tilläggsställe 2 000 mark i tillsynsavgift.

Om tillståndshavaren tillställer produktlillsynscentralen de för tillsynen behövliga uppgifterna med hjälp av adb-system på ett sätt som produkttillsynscentralen godkänt, sänks tillsynsavgiften med 10 procent.

Om tillståndshavaren har ett system för egentillsyn som produkttillsynscentralen godkänt, sänks tillsynsavgiften med 10 procent.

Om vardera grunden för nedsättning uppfylls, sänkes tillsynsavgiften med 20%.

2. Tillsynsavgift för import för egen försäljning

För import som tillståndshavare utför för egen detaljhandel eller servering uppbärs 1 000 mark i tillsynsavgift per verksamhetsställe för varje påbörjade 10 produktsorter.

3. Tillsynsavgift för användning som grundar sig på användningstillstånd

Av innehavare till användningstillstånd för alkoholdrycker och sprit uppbärs tillsynsavgift enligt mängd som används, på det sätt som framgår ur tabellen.

Produktgrupp P/l Minst Högst
Sprit 100 500 mk 10 000 mk
Alkoholdrycker och preparat som liknar drycker 50 500 mk 10 000 mk
Denaturerad etanol 10 500 mk 5 000 mk

Minsta avgift för tillståndshavare är 750 mark och högsta avgift är 10 000 mark, om tillståndshavaren använder produkter ur olika produktgrupper.

4. Tillsynsavgift för regenerering av sprit och alkoholpreparat

Som tillsynsavgift för regenerering av sprit och alkoholpreparat uppbärs 1 000 mark om den regenererade alkoholmängden är högst 100 000 liter 100 procentig alkohol, och 5 000 mark om motsvarande mängd överstiger 100 000 liter.

5. Tillsynsavgift för servering av alkoholdrycker

Av innehavare av serveringstillstånd för alkoholdrycker uppbärs per verksamhetsställe tillsynsavgift, vars storlek bestäms som 100 procentig alkohol utgående från föregående kalenderårs beräknade eller uppskattade inköp under en ettårs beräkningsperiod, på det sätt som framgår ur tabellen.

Fulla serveringstillstånd Tillstånd för servering av svaga alkoholdrycker
Mindre än 2 000 liter 1 000 mk 500 mk
2 000–4 999 liter 1 500 mk 750 mk
5 000–9 999 liter 3 500 mk 1 700 mk
10 000–20 000 liter 7 000 mk 3 500 mk
Över 20 000 liter 10 000 mk 5 000 mk

Tillsynsavgiften för serveringstillstånd som beviljats under kalenderåret är 1 000 mk, dock 500 mk under år 1995.

6. Tillsynsavgift för detaljhandel med alkoholdrycker

Av alkoholbolaget uppbärs 4 000 mark i tillsynsavgift för varje butik. Av idkare av detaljhandel som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen uppbärs 1 000 mark för varje butik.

7. Tillsynsavgift för servering och detaljhandel med alkoholdrycker i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet

Av trafikidkare för sjöfarkost uppbärs 2 500 mark i tillsynsavgift för vart och ett fartyg vars största tillåtna passagerarantal är större än 100, och 500 mark för vart och ett övrigt fartyg.

För serveringen i låg i utlandstrafik uppbärs av tillståndshavaren 2 500 mark i tillsynsavgift.

8. Uppbärandet av tillsynsavgifterna

Tillsynsavgifterna uppbärs som årliga avgifter så, att avgifterna som grundar sig på mängd som sålts eller använts i punkterna 1–4 hänförs till beräkningsperioden 1.9–31.8 samt mängdbaserade avgiften i punkt 5 och fasta avgifter till kalenderåret. Den mängd – baserade avgiften i punkt 5 uppbärs i första hand av den som 31.5 innehar serveringstillstånd för berörda verksamhetsställe och i andra hand av den som tillståndet överförts till efter det.

Av tillståndshavare uppbärs tillsynsavgifterna i punkterna 1–4 senast 31.10.

Tillsynsavgifterna i punkterna 5–7 uppbärs senast 31.7. Tillsynsavgift som hänförs till påbörjat kalenderår kan uppbäras i samband med beslutsavgift.

Den tillsynsavgift som uppbärs år 1995 som baserar sig på såld eller använd mängd i punkterna 1–4 hänförs till beräkningsperioden 1.1–31.8 1995. Vid uppbärandet av avgiften tillämpas inte de minsta avgifter som nämns i bilagan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.