911/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Förordning om ändring av förordningen om konsumentklagonämnden

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 29 juni 1978 om konsumentklagonämnden (533/78) 1, 3, 5, 9, 13, 15 §§, 16 § 1 mom. samt 18 och 22 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 1, 3 och 5 §§ ändrade genom förordningar av den 29 januari 1988 och den 26 mars 1993 (84/88 och 294/93), 9 och 15 §§, 16 § 1 mom. och 22 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 29 januari 1988,13 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 26 mars 1993 samt 18 § sådan den lyder i förordning av den 7 maj 1993 (424/93), som följer:

1 §

Konsumentklagonämndens verksamhet leds av nämndens ordförande. Ordföranden utnämns av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig.

Ordföranden övervakar att nämndens uppgifter sköts på ett effektivt och ekonomiskt sätt och att särskild uppmärksamhet fästs vid betjäningen av nämndens klienter. Ordföranden skall följa att tillämpningen av rättsprinciper och tolkningen av lag är enhetlig i nämndens avgöranden.

3 §

Ärenden som ankommer på konsumentklagonämnden avgörs

1) i plenum eller i en sektion,

2) av ordföranden, eller

3) av någon annan tjänsteman som enligt arbetsordningen har sådan beslutanderätt.

Om avgörande av ärenden genom förenklat förfarande stadgas i 5 § 1 mom. lagen om konsumentklagonämnden. Ordföranden kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av någon som lyder under honom.

5 §

Konsumentklagonämnden har en sekreterare. I konsumentklagonämnden kan dessutom finnas annan personal.

Konsumentklagonämndens sekreterare är ställföreträdare för ordföranden i uppgifter som gäller nämndens förvaltning och biträder ordföranden i uppgifter som faller inom nämndens kompetens.

I konsumentklagonämnden och dess sektioner föredras ärendena av nämndens sekreterare och föredragande. Under beredningen av konsumentklagomål skall förlikning eftersträvas och vid behov göras förslag till främjande av förlikning.

9 §

Konsumentklagonämndens ordförande kan på eget initiativ eller på framställning av en sektion föra till behandling i plenum principiellt viktiga klagomålsärenden samt dylika ärenden som det med tanke på behovet av att förenhetliga nämndens beslutspraxis är nödvändigt att behandla också i plenum. I plenum behandlas dessutom principiellt viktiga utlåtanden och förvaltningsärenden i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

13 §

Liggarexemplaren av konsumentklagonämndens beslut samt expeditionerna undertecknas av ordföranden för sammanträdet och kontrasigneras av föredraganden. Liggarexemplaren av beslut som fattats genom förenklat förfarande samt expeditionerna i dessa ärenden undertecknas av föredraganden, om inte annat bestäms i arbetsordningen. Om det sätt på vilket förberedande handlingar skall undertecknas samt kopior och utdrag bestyrkas bestäms i arbetsordningen.

15 §

Konsumentklagonämndens sekreterare skall ha avlagt juris kandidatexamen. Av konsumentklagonämndens föredragande fordras juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.

Sekreteraren, föredragandena och den övriga personalen utnämns eller anställs av ordföranden.

16 §

Konsumentklagonämndens ordförande beviljas tjänstledighet av handels- och industriministeriet.


18 §

Ordförandena för konsumentklagonämndens sektioner får arvode enligt grunder som handels- och industriministeriet har fastställt.

22 §

Närmare bestämmelser om behandlingen av konsumentklagonämndens ärenden och om nämndens övriga verksamhet utfärdas i arbetsordningen, som ordföranden fastställer efter att ha hört plenum.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.