904/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom., 6 § 1 mom. och 14 § 1 mom. lagen den 11 maj 1979 om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/79),

av dessa lagrum 1 § 1 mom. och 6 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 27 juni 1986 (504/86), som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Rätt att uppbära kontrollavgift av den som färdas utan giltig biljett kan beviljas

1) offentligt samfund som idkar spårtrafik, i kollektivtrafik som samfundet bedriver,

2) huvudstadsregionens samarbetsdelegation i den regionala busstrafiken inom dess verksamhetsområde och i den interna busstrafiken i städerna Esbo, Grankulla och Vanda samt

3) Banförvaltningscentralen i kollektivtrafik på järnvägarna.


6 §
Biljettkontrollörer

Kontrollavgift påförs av biljettkontrollör som är godkänd av chefen för det polisdistrikt där trafikidkaren har sin hemort. I de fall som avses i 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten godkänns kontrollörerna dock av chefen för Helsingfors polisdistrikt. Såsom kontrollör kan godkännas endast innehavare av tjänst vid offentligt samfund som avses i 1 § 1 mom. 1 eller 3 punkten eller vid huvudstadsregionens samarbetsdelegation. Kontrollören är i kontrollverksamheten underställd tillsyn av chefen för polisdistriktet. Denne utfärdar kontrollpass för kontrollören. I detta anges kontrollörens befogenheter samt den trafik som hans behörighet gäller.


14 §
Rätt att utfärda förordning

Uppgifter som enligt 6 § ankommer på chefen för polisdistriktet kan genom förordning överföras på Banförvaltningscentralen i fråga om kollektivtrafik på järnvägarna.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 49/95
TrUB 1/95

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.