900/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/94) 3 § 2 mom., 9 § 1 och 3 mom., 10 § 5 mom., 11 § 1 mom., 13 § 2 och 4 mom., 16 § 4, 6, 9 och 10 punkten, mellanrubriken före 18 §, i 18 § 1 mom. det inledande stycket samt 18 § 2 och 3 mom., 20 och 24 §§, 32 § 1 mom. 3 punkten, 33 § 1 mom., 59 § 1 och 3 mom. och 71 §, samt

fogas till 11 § ett nytt 4 mom., före 16 § en ny mellanrubrik, till 16 § en ny 11 punkt, före 20 § en ny mellanrubrik, till 32 § 1 mom. en ny 4 punkt, till 54 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 54 a § som följer:

3 §

Temporärt accisfria är produkter som importeras från ett område utanför gemenskapen och som hänförs till något suspensionsförfarande enligt artikel 84.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen, nedan tullkodex, eller som befinner sig på friområde eller i frilager.

9 §

En auktoriserad lagerhållare skall vid behov ställa säkerhet för betalning av acciserna. En auktoriserad lagerhållare som avsänder accispliktiga produkter som temporärt accisfria eller för att exporteras till områden utanför gemenskapen skall ställa säkerhet som täcker de risker som föranleds av att produkterna överförs.


En oregistrerad näringsidkare och en accisskyldig som avses i 10 § 4 mom. skall innan produkterna avsänds till Finland från en annan medlemsstat anmäla de produkter som kommer att avsändas för den i 25 § avsedda distriktstullkammaren och ställa säkerhet för betalning av de acciser som kommer att uppbäras för produkterna.


10 §

I andra fall än de som avses i denna paragraf är accisskyldig för i Finland obeskattade produkter den som här innehar produkterna i kommersiellt syfte eller den som här tar emot produkter vilka mot vederlag avsänts från en annan medlemsstat.

11 §

När en produkt som överförts mellan Finland och en annan medlemsstat som temporärt accisfri inte anländer till den mottagare som angivits i det i 51 § avsedda ledsagardokumentet skall för produkten betalas accis enligt denna lag, om

1) produkten finns i Finland eller det kan antas att den har konsumerats här,

2) en auktoriserad lagerhållare har sänt produkten från Finland och det inte kan utredas var produkten är eller var den har konsumerats, eller om

3) annat svinn av produkten än sådant som avses i 16 § 5 punkten har konstaterats i Finland och den behöriga skattemyndigheten i destinationsmedlemsstaten har bekräftat att svinnet skall beskattas.


Denna paragraf gäller i tillämpliga delar produkter som importeras från områden utanför gemenskapen. Accisskyldig är då den som enligt stadgandena om tull ansvarar för tullskulden för produkterna.

13 §

För andra produkter än de som avses i 1 mom. fastställs accisen enligt de stadganden som är i kraft den dag då

1) produkten har tagits emot i Finland, om det är frågan om en produkt som överförs från en annan medlemsstat,

2) produkten i Finland har överlåtits i fri rörelse, om det är frågan om en produkt som importeras från ett område utanför gemenskapens tullområde, sådant detta definieras i artikel 3 i tullkodex,

3) det interna förpassningsförfarande som avses i artikel 163 i tullkodex avslutas i Finland, om det är fråga om någon annan produkt än en som avses i 2 punkten och som importeras från ett område utanför gemenskapen.


I de fall som avses i 11 § fastställs accisen enligt de stadganden som är i kraft den dag då produkterna avsänds eller då det svinn som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten konstateras i Finland.

Accisfria produkter
16 §

Accisfria är


4) produkter som hänförs till tullagringsförfarande enligt artikel 98 i tullkodex eller till exportförfarande enligt artikel 161 i tullkodex,


6) på de villkor som tullstyrelsen bestämmer, produkter avsedda för försäljning på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik under de förutsättningar som nämns i 20 § samt produkter avsedda för konsumtion på sådana fartyg samt fartygets bränsle och smörjmedel som det för med sig till Finlands tullområde eller som på Finlands tullområde levereras till fartyget för ovan nämnda ändamål; accisfriheten gäller också produkter som säljs och förbrukas på fartyget inom Finlands tullområde; finansministeriet kan besluta att accis inte heller uppbärs för ovan nämnda produkter när det är fråga om fartyg som används av en myndighet, forskningsfartyg, fiskefartyg eller ett tåg i internationell trafik, varvid ministeriet även kan besluta om begränsningar och villkor som skall beaktas angående nämnda transportmedel,


9) produkter som är accisfria med stöd av respektive lag om accis,

10) om inte något annat stadgas i denna lag, icke-kommersiella försändelser av ringa värde som en privatperson skickat från ett område utanför gemenskapen till en annan privatperson i Finland, med undantag för försändelser som innehåller alkoholdrycker, samt bränsle som motorfordon och fartyg för med sig från ett område utanför gemenskapen och produkter som förs in från ett område utanför gemenskapen som hemkomstgåvor, under samma förutsättningar och med samma begränsningar som stadgas eller bestäms om tullfrihet för dessa produkter, samt

11) bränsle som finns i den sedvanliga bränsletanken i ett motorfordon i yrkesmässig trafik som kommer från en annan medlemsstat eller i den sedvanliga bränsletanken till ett kylsystem eller annat system i fordonet, då bränslet är avsett för fordonets eget bruk eller för upprätthållande av det kylsystem eller det system av annat slag som finns i fordonet.

Införsel för privat bruk
18 §

En privatperson som anländer till Finland från en annan medlemsstat får accisfritt för eget bruk föra med sig högst följande mängder tobaksprodukter och alkoholdrycker:


Den som för med sig tobaksprodukter eller alkoholdrycker i större mängder än vad 1 mom. stadgar är skyldig att betala accis för den överskjutande delen. Om grunden för och beloppet av accisen stadgas i respektive lag om accis.

Vad 2 mom. stadgar om accisskyldighet tillämpas också på den som för privat bruk till Finland för in bränslen som skaffats i en annan medlemsstat, då det är frågan om

1) motorbränsle som förs in på något annat sätt än i motorfordonets sedvanliga bränsletank,

2) motorbränsle som förs in i en bärbar reservtank, då mängden är större än 10 liter per motorfordon, eller

3) flytande bränsle som används för uppvärmning, och bränslet förs in på något annat sätt än i en tankbil som används i yrkesmässig näringsverksamhet.

Försäljning av accisfria varor
20 §

Accisfria är produkter som på fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik mellan Finland och ett land utanför gemenskapen säljs till passagerare för att medföras som resgods.

Accisfria är produkter som under en transport på ett fartyg eller luftfartyg mellan Finland och en annan medlemsstat för att medföras som resgods säljs till en sådan passagerare som har en resebiljett eller något annat motsvarande dokument för transporten i fråga. Försäljningen av tobaksprodukter och alkoholdrycker är dock per passagerare och resa accisfri till högst de mängder som nämns i 19 §.

Vad 1 och 2 mom. stadgar om produkter som medförs som resgods, tillämpas på motsvarande sätt när sådana produkter i skattefria butiker i hamn eller på flygfält säljs till passagerare som avses i nämnda moment.

24 §

Produkter som skall påföras accis och som privatpersoner fört med sig skall deklareras, och accis skall påföras enligt vad tullstyrelsen bestämmer.

32 §

Accis kan höjas (accisförhöjning)


3) med högst 50 procent om den accisskyldige uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har avgivit, lämnat eller ingivit bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller annars försummat att uppfylla sin deklarationsskyldighet och förfarandet har varit ägnat att medföra att den accisskyldige skulle ha kunnat undgå accis,

4) med 100 procent om den som anländer till Finland uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat sin deklarationsskyldighet genom att föra in eller försöka föra in en större mängd varor accisfritt än vad han har rätt till, och om ärendet inte skall behandlas som ett tullbrott.


33 §

Om det förfarande som avses i 32 § 1 mom. 1-3 punkten gäller sådan accisbeskattning vid vilken accis inte påförs eller vid vilken accisbeloppet är ringa och accisförhöjning inte har fastställts eller om deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt denna lag eller enligt respektive lag om accis eller enligt en förordning som utfärdats med stöd av någon av dessa lagar har försummats, kan i felavgift uppbäras minst 50 mark eller högst 15 000 mark.


54 §

Genom förordning kan stadgas om kvitteringsförfarandet enligt denna paragraf.

54 a §

Stadgandena i detta kapitel om förenklat ledsagardokument tillämpas också i det fall att produkter som i Finland överlåtits för konsumtion överförs i Finland så att produkterna transporteras via en annan medlemsstat.

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om förfarandet i samband med överföring av produkter som avses i denna paragraf.

13 kap.

Återbäring av accis

59 §

Då en produkt för vilken accis har betalts har hänförts till ett sådant förfarande som avses i 16 § 4 punkten och levererats till ett område utanför gemenskapen eller överlåtits för ett ändamål som nämns i 16 § 6 punkten, har exportören eller överlåtaren rätt till en återbäring som motsvarar den betalda accisen. Återbäringen kan beviljas endast om sökanden företer tillförlitlig utredning om exporten eller överlåtelsen.


Återbäring skall sökas hos distriktstullkammaren på export- eller överlåtelseorten inom tre månader från utgången av det kalenderår under vilket produkten har levererats till ett område utanför gemenskapen eller överlåtits till ett ändamål som nämns i 16 § 6 punkten.

71 §

När produkter som avses i 16 § 4 punkten överförs från det i lagrummet nämnda förfarandet till konsumtion gäller om den accis som skall betalas för produkterna vad denna lag stadgar om produkter som importerats från ett område utanför gemenskapen.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas också på produkter som förbrukats i nämnda förfarande samt på lagerunderskott som konstaterats inom förfarandet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 12/95
StaUB 1/95
Rådets direktiv 94/74/EG; EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 46

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.