898/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/93) 9 och 13 §§ samt

fogas till lagens 2 kap. nya 7 a och 7 b §§ samt till lagen nya 9 a och 9 b §§ som följer:

7 a §
Kompletterande skydd för filialer

Ett kreditinstituts filial i Finland kan höra till en sådan finsk säkerhetsfond som avses i 6 kap. kreditinstitutslagen för att komplettera sin hemstats skydd i fråga om deponenternas fordringar om filialen tar emot depositioner från allmänheten och skyddet i dess hemstat inte kan anses vara lika täckande som säkerhetsfondsskyddet enligt ovan nämnda lag.

Ett kreditinstitut som avses i 1 mom. skall hos säkerhetsfonden ansöka om medlemskap för sin filial i Finland. Ansökan skall innehålla tillräckliga uppgifter om kreditinstitutet och skyddssystemet i dess hemstat. Säkerhetsfonden skall begära Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande om ansökan. Säkerhetsfonden kan avslå ansökan, om skyddet i kreditinstitutets hemstat kan anses vara tillräckligt.

I säkerhetsfondens beslut på en ansökan enligt 2 mom. skall bestämmas vilka depositioner den finska säkerhetsfonden ersätter och till vilka belopp samt den anslutningsavgift som kreditinstitutet skall betala.

Säkerhetsfondens skyldighet att betala deponenternas fordringar enligt 3 mom. uppkommer när tillsynsmyndigheten i kreditinstituts hemstat har underrättat säkerhetsfonden om att hemstatens skyddssystem har ålagts att ersätta deponenternas fordringar hos kreditinstitutet.

Säkerhetsfonden skall underrätta filialens deponenter om att betalningsskyldigheten har uppkommit. Säkerhetsfonden skall genom en offentlig kungörelse, som också skall publiceras i de största dagstidningarna som utkommer inom filialens verksamhetsområde, meddela vilka åtgärder deponenterna skall vidta för att trygga sina rättigheter.

För fullgörande av säkerhetsfondens ovan i 5 mom. avsedda skyldighet skall kreditinstitutet tillställa säkerhetsfonden upplysningar om deponenterna och deras i 1 mom. avsedda fordringar. Dessa upplysningar får säkerhetsfonden inte ge till andra än till de myndigheter som enligt lag har rätt att få upplysningarna.

7 b §
Uteslutning av filial ur säkerhetsfond

Om en filial som avses i 7 a § inte har iakttagit stadgandena i denna lag eller de föreskrifter som meddelats med stöd av den samt säkerhetsfondens stadgar, kan den uteslutas av säkerhetsfonden tidigast 12 månader efter att säkerhetsfonden gett filialen en varning. Säkerhetsfonden skall höra kreditinstitutet, finansinspektionen, Finlands Bank och tillsynsmyndigheten i kreditinstituts hemstat innan beslutet om uteslutning fattas.

Fordringar som filialens deponenter har gjort före uteslutningsbeslut enligt 1 mom. omfattas av skyddet tills de förfaller till betalning.

Säkerhetsfonden skall underrätta finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat om beslutet om uteslutning samt tillkännage det genom en offentlig kungörelse som också skall publiceras i de största dagstidningarna som utkommer inom filialens verksamhetsområde.

9 §
Tillstånd att inrätta filial

Kreditinstitutet skall hos finansministeriet anhålla om koncession för en filial som skall inrättas i Finland. Om ansökan skall inhämtas utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen samt av den säkerhetsfond till vilken den filial som tar emot depositioner i Finland har uppgett att den vill höra. Till ansökan skall fogas de handlingar och utredningar som finansministeriet anser vara nödvändiga.

Finansministeriet skall bevilja koncession, om kreditinstitutets verksamhet är stabil och den offentliga tillsynen är tillräckligt väl ordnad. Finansministeriet har rätt att meddela föreskrifter om inrättandet av filialen, dess verksamhet och tillsynen över den. Finansministeriet kan besluta om filialens medlemskap i en finsk säkerhetsfond på de villkor som ministeriet bestämmer.

Filialkoncessionen berättigar till idkande av verksamhet på ett eller flera förrättningsställen.

9 a §
Ersättningsskyldighet

Tillgångarna i en säkerhetsfond kan, vad gäller en utländsk kreditinstitut som avses i 9 § och som försatts i likvidation eller konkurs, användas endast för betalning av sådana fordringar tillhörande deponenterna som finns på konton som avses i 50 § kreditinstitutslagen och som bjuds ut till allmänheten av en filial som är belägen i Finland och hör till en säkerhetsfond, förutsatt att de inte kan betalas med tillgångarna i den kreditinstitut som befinner sig i likvidation eller med konkursboets medel. Fordringarna kan betalas redan under tiden för konkursen eller likvidationen. Fordringarna betalas till deponenterna i finska mark.

Säkerhetsfondens ersättningsskyldighet uppkommer när tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat har underrättat säkerhetsfonden om att kreditinstitutet försatts i konkurs eller likvidation.

Säkerhetsfonden skall underrätta filialens deponenter när den har fått uppgift om ett beslut enligt 2 mom. Säkerhetsfonden skall också genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder deponenterna skall vidta för att trygga sina fordringar. Kungörelsen skall dessutom publiceras på landets officiella språk i de största dagstidningarna.

För fullgörande av säkerhetsfondens ovan i 2 mom. avsedda skyldighet skall kreditinstitutets filial tillställa säkerhetsfonden upplysningar om deponenterna och deras i 1 mom. avsedda fordringar. Dessa upplysningar får säkerhetsfonden inte ge till andra än till de myndigheter som enligt lag har rätt att få upplysningarna.

9 b §
Uteslutning av filial från medlemskap i säkerhetsfond

Om en filial som avses i 9 § inte har iakttagit stadgandena i denna lag eller de föreskrifter som meddelats med stöd av den samt säkerhetsfondens stadgar, kan finansministeriet utesluta den ur säkerhetsfonden. Finansministeriet skall höra finansinspektionen, Finlands Bank och tillsynsmyndighen i kreditinstituts hemstat innan ministeriet fattar beslut om uteslutning.

Det utländska kreditinstitutets filial som avses i 1 mom. skall underrätta sina deponenter i den vederbörande filialen om uteslutningen ur säkerhetsfonden. De depositioner som deponenterna gjort i en filial före uteslutningen är skyddade tills de förfaller till betalning.

Filialen som avses i 1 mom. skall genom en offentlig kungörelse, som också skall publiceras i de största dagstidningarna som utkommer inom filialens verksamhetsområde, meddela vilka åtgärder deponenterna skall vidta för att trygga sina rättigheter.

13 §
Gemensamma stadganden för filialer

Filialen till ett utländskt kreditinstitut kan höra till den säkerhetsfond till vilken finska depositionsbanker med motsvarande samfundsform hör.

Ett utländskt kreditinstituts filial kan säga upp sitt medlemskap i säkerhetsfonden. Säkerhetsfonden eller, i fråga om en filial som avses i 9 §, finansministeriet skall på ansökan bevilja kreditinstitutet utträde ur säkerhetsfonden. Innan utträde beviljas skall finansinspektionen, Finlands Bank samt tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat och dessutom i fråga om en filial som avses i 9 § säkerhetsfonden höras. I beslutet kan ges närmare bestämmelser om utträdet.

Ett utländskt kreditinstituts filial skall på Finlands officiella språk ge sina deponenter uppgifter om säkerhetsfondsskyddet för deponenternas fordringar eller motsvarande skyddssystem samt om ändringar i de tidigare uppgifterna.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

För ett utländskt kreditinstituts filial som är medlem av en säkerhetsfond när denna lag träder i kraft skall kreditinstitutet senast den 31 december 1995 ansöka om medlemskap i säkerhetsfonden enligt denna lag eller anmäla om utträde ur fonden.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas redan innan den träder i kraft.

RP 44/95
EkUB 11/95

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.