894/1995

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om referenskvantiteter för direktförsäljning av mjölk och mjölkprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 6 och 13 §§ lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/95) och 2 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) beslutat:

1 §
Beslutets syfte

Syftet med detta beslut är att verkställa rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter samt kommissionens förordning (EEG) nr 536/93 om tillämpningsföreskrifter för tilläggsavgiften för mjölk och mjölkprodukter, till den del de gäller försäljning av mjölk och mjölkprodukter direkt för konsumtion, nedan direktförsäljning.

2 §
Ansökan om referenskvantitet

Referenskvantiteten för direktförsäljning är den kvantitet mjölk, uttryckt i liter, som producenten under en tolvmånadersperiod som börjar den 1 april respektive år har rätt att sälja i form av mjölk eller mjölkekvivalenter direkt för konsumtion utan tilläggsavgift.

Ansökan om referenskvantitet görs hos landsbygdsnäringsdistriktet. Ansökan skall göras senast den 31 juli 1995 enligt 9 § på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställt och till den skall fogas de utredningar om investeringar som nämns i blanketten, om referenskvantitet söks på grundval av sådana investeringar som nämns i 3 §. På basis av ansökningar som anlänt efter nämnda datum kan referenskvantiteter beviljas endast om ministeriet i enlighet med 5 § har fördelat referenskvantiteter till landsbygdsnäringsdistrikten ur den nationella reserven.

Landsbygdsnäringsdistriktet skall senast den 15 augusti 1995 tillställa ministeriet uppgifter om de ansökningar som anlänt till landsbygdsnäringsdistriktet senast den 31 juli 1995.

3 §
Hur referenskvantiteten bestäms

En enda referenskvantitet för direktförsäljning kan fastställas för en och samma producent.

Landsbygdsnäringsdistriktet fastställer referenskvantiteter enligt följande företrädesordning:

1) Företräde ges i första hand de referenskvantiteter som fastställs på basis av den faktiska direktförsäljningen. Som faktisk referenskvantitet fastställs därvid den kvantitet som var den större av de direktförsålda kvantiteterna under kalenderåren 1993 och 1994.

2) Företräde ges i andra hand de referenskvantiteter som fastställs på basis av investeringar som hänför sig till direktförsäljningen. Därvid beviljas såväl producenter som har idkat direktförsäljning före 1995 som nya producenter referenskvantiteter på likvärdiga grunder.

3) Företräde ges i tredje hand de referenskvantiteter som fastställs på basis av en skriftlig plan över direktförsäljningen. Av planen skall framgå åtminstone produktionens beräknade begynnelsedatum, vilka investeringar som behövs och försäljningsställena.

Om investeringarna för utvidgande av produktionen enligt 2 mom. 2 punkten företas av en producent som har idkat direktförsäljning före 1995, kan som överskjutande del av den referenskvantitet som avses i 1 punkten fastställas en temporär referenskvantitet som överstiger den egentliga referenskvantiteten. Denna temporära referenskvantitet är villkorlig. Den fastställs slutgiltigt som egentlig referenskvantitet, om producenten inom två år räknat från fastställandet av den temporära referenskvantiteten kan visa att direktförsäljningen under de tolv senaste månaderna har uppgått till minst 80 procent av den temporära referenskvantiteten. I annat fall är den slutgiltigt beviljade referenskvantiteten lika stor som den faktiska direktförsäljningen.

Vad 3 mom. föreskriver om fastställande av temporära referenskvantiteter tillämpas också på sådana producenter som inte har inlett direktförsäljning före 1995. Hela referenskvantiteten beviljas därvid såsom temporär.

Den referenskvantitet eller den överskjutande temporära del som söks kan genom försorg av jord- och skogsbruksministeriet sänkas, eller så kan referenskvantiteten lämnas utan fastställelse, om de sammanlagda referenskvantiteter som söks och den nationella reserven överstiger 10 000 ton.

4 §
Överföring av referenskvantitet

Landsbygdsnäringsdistriktet fastställer överföringen av referenskvantiteterna. När referenskvantiteter överförs och upplåts temporärt skall i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (533/95). En temporärt beviljad referenskvantitet kan inte överföras inom tre år från beviljandet, utom i samband med generationsväxling.

5 §
Beviljande av referenskvantitet ur den nationella reserven

Landsbygdsnäringsdistriktet ansvarar för beviljandet av referenskvantiteter ur den nationella reserven. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om hur stor del av referenskvantiteterna som skall betraktas som nationell reserv. Ministeriet fördelar de referenskvantiteter som ingår i reserven bland landsbygdsnäringsdistrikten att fördelas vidare på de grunder som ministeriet bestämmer.

För de referenskvantiteter som tilldelas ur reserven kan uppbäras en avgift som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer. Intäkterna används till frivilliga köp av referenskvantiteter till reserven att fördelas vidare bland producenterna i syfte att utveckla mjölkproduktionens struktur.

En producent vars referenskvantitet har tillförts reserven med anledning av att produktionen avbrutits har tre år på sig att återuppta direktförsäljningen, räknat från det att produktionen upphörde.

6 §
Anmälan som producenten gör

Efter att den period som avses i 2 § har gått ut, dock före den 15 maj varje år, skall producenten på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett lämna ett sammandrag av direktförsäljningen under föregående produktionsperiod till landsbygdsnäringsdistriktet. Den första perioden inleds den 1 april 1995.

7 §
Register

I syfte att följa och övervaka de referenskvantiteter som avses i detta beslut förs ett register vid jord- och skogsbruksministeriet. Landsbygdsnäringsdistriktet skall till registret anmäla fastställandet av nya referenskvantiteter samt förändringar i de fastställda referenskvantiteterna.

8 §
Uppbörd av tilläggsavgift

Överskridningar av producenternas referenskvantiteter jämnas ut efter periodens utgång i proportion till producenternas referenskvantiteter. Om den nationella referenskvantiteten överskrids efter utjämningen är producenten skyldig att betala tilläggsavgift för den kvantitet med vilken produktionen överstiger producentens referenskvantitet efter utjämningen.

Landsbygdsnäringsdistriktet ser till att till-läggsavgiften bestäms, debiteras och uppbärs.

9 §
Behörig myndighet

Landsbygdsnäringsdistriktet är den myndighet som övervakar referenskvantiteterna för direktförsäljning. Ansökan om referenskvantitet riktas till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars område lägenhetens driftscentrum är beläget. På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet de uppgifter som i detta beslut ankommer på landsbygdsnäringsdistriktet.

10 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har fattat med stöd av detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då den som söker ändring fick del av beslutet. Hos besvärsnämnden överklagas också beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland har fattat i ett ärende som avses i detta beslut.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 28 juni1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder ikraft.

Rådets förordning (EEG) nr 3950/92; EGT nr L 405, 31.12.1992, s. 1, ändr. (EEG) nr 1560/93; EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 30, (EEG) nr 647/94; EGT nr L 80, 24.3.1994, s. 16 och (EEG) nr 1883/94; EGT nr L 197, 30.7.1994, s. 25, kommissionens förordning (EEG) nr 536/93; EGT nr L 57, 10.3.1993, s. 12, ändr. (EEG) nr 1756/93; EGT nr L 161, 2.7.1993, s. 48, (EEG) nr 470/94; EGT nr 59, 3.3.1994, s. 5 och (EG) nr 630/95; EGT nr L 66, 24.3.95, s. 11.

Helsingfors den 22 juni 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.