880/1995

Given i Helsingfors den 16 juni 1995

Förordning om musikläroanstalter

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 7 april 1995 om musikläroanstalter (516/95):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Med grundundervisning i tonkonst som ges vid musikläroanstalter avses grundutbildning i musik som omfattar nybörjarundervisning i musik, undervisning i spelning och sång och annan undervisning som stöder dem samt intresseinriktad undervisning för vuxna.

2 §

Läsåret vid läroanstalten börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. Läsåret omfattar 38 arbetsveckor, under vilken tid sammanlagt högst tre arbetsveckor kan användas för planering av undervisningsarbetet och för ordnandet av annan verksamhet i stället för att användas för undervisning. Antalet arbetsdagar under läsåret är 190. Från läsårets arbetsdagar avdras dock självständighetsdagen, trettondagen och första maj när de infaller på någon annan vardag än lördag.

2 kap.

Tillstånd att driva en musikläroanstalt

3 §

Av tillståndet att driva en musikläroanstalt skall framgå läroanstaltens namn och utbildningsuppgift, huvudman, förläggningskommun, verksamhetsområde och undervisningsspråk.

4 §

Förutom de uppgifter som nämns i 3 § skall till ansökan om tillstånd fogas utredningar om läroanstaltens beräknade elevantal i de olika läroämnena, antalet undervisningstimmar, antalet lärare och deras behörighet, läroanstaltens lokaler, de årliga driftskostnaderna samt ägarens ekonomiska ställning.

3 kap.

Studerande

5 §

Till den grundläggande yrkesutbildning som ordnas vid konservatorier kan som studerande antas personer som har slutfört grundskolans lärokurs eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Till den studentexamensbaserade utbildningen kan som studerande antas personer som har avlagt studentexamen eller slutfört gymnasiets lärokurs eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

6 §

Till den grundläggande yrkesutbildningen väljs de studerande på basis av framgång i tidigare studier, tidigare musikstudier, musikalisk begåvning, utbildningsbehov samt andra med dessa jämförbara omständigheter.

4 kap.

Tjänster och befattningar

7 §

Lärartjänster eller lärarbefattningar vid musikläroanstalter är lektors-, lärar- och ackompanjatörstjänster eller lektors-, lärar- och ackompanjatörsbefattningar. Vid konservatorier finns dessutom överlärartjänster eller överlärarbefattningar.

Vid en musikläroanstalt kan förutom en tjänst eller befattning som rektor finnas en tjänst eller befattning som biträdande rektor.

8 §

Behörighetsvillkor för tjänsten eller befattningen som rektor och biträdande rektor vid en musikläroanstalt är lämplig högre högskoleexamen inom området samt examen i undervisningsförvaltning enligt de grunder som bestäms av utbildningsstyrelsen.

9 §

Behörighetsvillkoren för en lärartjänst eller lärarbefattning vid en musikläroanstalt är

1) för överlärare och lektor vid konservatorium lämplig högre högskoleexamen inom området,

2) för lektor vid musikinstitut lämplig högre högskoleexamen inom området eller vid konservatorium avlagd påbyggnadsexamen vid studielinjen för lärare vid musikläroanstalt,

3) för lärare lämplig högskoleexamen eller vid konservatorium avlagd lämplig lärarexamen,

4) för ackompanjatör för tjänsten eller befattningen lämplig högskoleexamen eller vid konservatorium avlagd lämplig examen för musiker eller examen vid studielinjen för lärare vid musikläroanstalt.

10 §

Av en tjänsteinnehavare eller befattningshavare som hör till undervisningspersonalen fordras tillräckliga kunskaper i läroanstaltens undervisningsspråk.

11 §

Sibelius-Akademin eller teaterhögskolan kan inom sitt område konstatera att den som genom framgångsrik offentlig konsert- och undervisningsverksamhet eller annan verksamhet eller genom studier visat att han förvärvat den konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska kompetens som fordras är behörig för de tjänster eller befattningar som avses i 9 §. Vid behov kan högskolan kräva att sökanden visar sin kompetens i ett särskilt prov.

12 §

I fråga om behörighetsvillkoren för timlärare iakttas vad som i 9 § stadgas om lärare och lektorer.

Som timlärare eller för att sköta en tjänst eller befattning interimistiskt kan för högst ett läsår anställas även den som annars har sådana kunskaper och färdigheter i undervisningsämnet som skall anses tillräckliga samt förmåga att undervisa.

13 §

En vakant tjänst som rektor, biträdande rektor eller lärare vid en privat musikläroanstalt skall besättas med en ordinarie innehavare. En befattning kan dock besättas för viss tid eller lämnas obesatt, om det är nödvändigt på grund av att det inte finns kompetenta sökande eller omorganisering av undervisningen eller av något annat vägande skäl.

När en befattning som rektor, biträdande rektor eller lärare skall besättas med en ordinarie innehavare, skall den ledigförklaras.

5 kap.

Särskilda stadganden

14 §

Undervisningsministeriet kan för en treårsperiod i sänder tillsätta en musikläroanstaltsnämnd som skall fungera som sakkunnigorgan i frågor som gäller musikläroanstalternas verksamhet och undervisning.

15 §

Undervisningsministeriet beviljar tillstånd för ordnande av ett sådant försök som är nödvändigt för den allmänna utvecklingen av utbildningen och som förutsätter avvikelse från stadgandena i lagen om musikläroanstalter (516/95) och denna förordning samt de bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem. Utbildningsstyrelsen beviljar tillstånd för ett försök som förutsätter avvikelse från grunderna för läroplanen. Vid försöket bör ett av utbildningsstyrelsen godkänt försöksprogram iakttas.

16 §

I beslut som fattats av ett förvaltningsorgan eller en tjänsteinnehavare eller befattningshavare och som gäller elevintagning eller utfärdande av betyg får ändring inte sökas genombesvär.

17 §

Undervisningsministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.

6 kap.

Ikraftträdande

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Förordningen den 24 juli 1987 om musikläroanstalter (692/87) tillämpas dock på statsandelen för år 1995.

19 §

Rektor, biträdande rektor eller lärare, som innehar en tjänst eller befattning när denna förordning träder i kraft och som har uppfyllt behörighetsvillkoren enligt tidigare gällande stadganden, är fortfarande behörig för sin tjänst eller befattning eller för närmast motsvarande tjänst eller befattning och kan utan hinder av denna förordning bli utnämnd till en annan motsvarande tjänst eller befattning.

Den som i övrigt uppfyller behörighetsvillkoren enligt tidigare gällande stadganden bibehåller sin behörighet för motsvarande eller närmast motsvarande tjänster och befattningar enligt denna förordning.

Den som innan denna förordning träder i kraft har inlett sina studier för uppnående av behörighet för en tjänst eller befattning vid musikläroanstalt enligt tidigare gällande stadganden, kan genom att slutföra studierna uppnå behörighet för motsvarande eller närmast motsvarande tjänster och befattningar enligt denna förordning.

Helsingfors den 16 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.