870/1995

Given i Helsingfors den 16 juni 1995

Förordning om exportkontroll av vissa varor

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde och med stöd av 3 a § 1 mom. lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74), sådant detta lagrum lyder i lag av den 6 maj 1994 (331/94), stadgas:

1 §

För export från Finland till tredje land eller för leverans från Finland till ett annat land inom Europeiska gemenskapens område krävs exportlicens som har beviljats av handels- och industriministeriet, när exporten eller leveranserna gäller

1) dual-use produkter som hör till kontrollsystemet för missilteknologi,

2) dual-use produkter som hör till kontrollsystemet för kemiska och biologiska produkter,

3) produkter som hör till exportkontrollsystemet för kärntekniska dual-use produkter,

4) produkter som avses i rådets förordning (EG) nr 3381/94 om inrättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden och i rådets beslut nr 94/942/GUSP om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som antagits av rådet på grundval av artikel J.3 i Fördraget om Europeiska unionen, eller

5) tjänster som behövs för tillverkning eller användning av de produkter som avses i 1-4 punkten.

För transitering krävs exportlicens bara då exportören eller gemenskapsleverantören inte har behörig exportlicens från avsändarlandet eller av något annat särskilt skäl.

2 §

I denna förordning avses med

1) export verksamhet enligt 2 artikeln b punkten i rådets förordning (EG) nr 3381/94 samt transitering av varor,

2) exportör en fysisk eller juridisk person enligt 2 artikeln c punkten i rådets förordning (EG) nr 3381/94 och den som transiterar varan, samt

3) gemenskapsleverantör en fysisk eller juridisk person som levererar varan till ett annat land inom gemenskapens område.

3 §

Exportören och gemenskapsleverantören skall göra licensansökan på det sätt som handels- och industriministeriet bestämmer.

De uppgifter som lämnats i ansökan samt i bilagor till denna binder sökanden. Väsentliga förändringar i exporten eller i exportvillkoren skall meddelas handels- och industriministeriet.

4 §

Licens beviljas för en bestämd tid och villkor kan ställas för dess användning. Handels- och industriministeriet kan på ansökan ändra villkoren för användning av licensen.

Handels- och industriministeriet kan på ansökan ge exportören eller gemenskapsleverantören förhandsbesked om de allmänna förutsättningarna för beviljandet av licens.

Exportören och gemenskapsleverantören skall bevara licensen fem år efter det giltighetstiden löpt ut och på begäran återställa den till handels- och industriministeriet.

5 §

Handels- och industriministeriet kan låta bli att bevilja en exportlicens, återkalla en redan beviljad licens, ändra dess villkor eller ogiltigförklara den, om:

1) i licensansökan lämnats väsentligt oriktiga eller vilseledande uppgifter,

2) exportören eller gemenskapsleverantören inte till handels- och industriministeriet återställt en licens som begärts med stöd av 4 § 3 mom.,

3) exportören eller gemenskapsleverantören brutit mot villkor i licensen, eller om

4) omständigheterna väsentligt förändras och målsättningarna för exportkontrollen förutsätter det.

6 §

Exportören och gemenskapsleverantören skall i detalj föra bok över sådan utförd export och över sådana varuleveranser till ett annat land inom gemenskapens område som omfattas av licensiering. I registret skall ingå sådana kommersiella handlingar ur vilka framgår:

1) varubeteckning

2) kvantitet

3) exportörens, gemenskapsleverantörens och köparens eller mottagarens namn och adress, samt

4) varans slutanvändning och slutanvändare, då det finns kännedom därom.

De registrerade uppgifterna skall bevaras i minst fem år efter det år exporten eller leveransen ägt rum. Uppgifterna skall på begäran lämnas till en behörig myndighet.

7 §

Varje fysisk och juridisk person som idkar sådan intern handel inom gemenskapen som avses i denna förordning skall inom 30 dagar efter den första leveransen registrera sig vid handels- och industriministeriet. Vid registreringen skall gemenskapsleverantören meddela sitt namn och den adress där de handlingar och uppgifter som avses i 6 § finns tillgängliga för granskning.

8 §

Exportlicensen skall uppvisas vid förtullning av varan även då varan överförs till en frihamn eller ett frilager.

Exportören eller gemenskapsleverantören skall anteckna licensnumret eller beteckningen i tulldeklarationen. Handels- och industriministeriets brev där den registrering som nämns i 7 § bekräftas skall på anmodan visas upp för tullen.

9 §

Handels- och industriministeriet och tullverket övervakar att denna förordning och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas.

10 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning och om de licenstyper som skall användas meddelas av handels- och industriministeriet.

11 §

Denna förordning tillämpas inte på sådana varor eller tjänster om vilkas export, leverering till ett annat land inom gemenskapens område eller transitering det stadgas eller bestäms särskilt.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

Genom denna förordning upphävs

1) förordningen den 27 maj 1994 om exportkontroll av vissa varor (413/94),

2) förordningen den 29 december 1989 om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel (1301/89) jämte ändringar, samt

3) statsrådets beslut av den 24 september 1992 om länder som skall befrias från exportlicensieringen (889/92).

Helsingfors den 16 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.