866/1995

Given i Helsingfors den 16 juni 1995

Lag om ändring av 9 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § lagen den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/80), sådant detta lagrum lyder i lag av den 24 januari 1995 (96/95), som följer:

9 §

Den regionala miljöcentralen skall bestämma att understöd för vatten och avlopp skall återbetalas i sin helhet eller till de delar om vilka det är fråga, om understödstagaren har använt understödet för något annat ändamål än det för vilket det har beviljats eller om han för att erhålla understödet har lämnat felaktiga eller vilseledande upplysningar eller hemlighållit uppgifter och detta har inverkat på beviljandet av understödet eller de villkor som har uppställts, eller om understödet på något annat m sätt har betalts på felaktiga grunder eller utan fog. På det understödsbelopp som skall återbetalas skall erläggas en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen räknat från den dag då det lyftes. Om återbetalning inte har skett eller ränta inte betalts till staten senast på den föreskrivna förfallodagen, skall understödstagaren betala en årlig dröjsmålsränta enligt ovan nämnda räntefot på det belopp som skall återbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På räntan på understödsbelopp som skall återbetalas skall till den del räntan hänför sig till tiden innan denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den för den som är skyldig att återbetala understödsbeloppet leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 1/95
EkUB 1/95

Helsingfors den 16 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.