865/1995

Givet i Åbo den 12 maj 1995

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut ändras 2 kap. 1 § 1 mom., 3 kap. 1 § 2 mom. samt 10 § valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/93) som följer:

2 kap.

Prästval och församlingsval

1 §

Valen förrättas av en valnämnd, som skall utses av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet senast i maj under det år då församlingsval skall förrättas. Valnämnden består av kyrkoherden på tjänstens vägnar samt minst fyra övriga medlemmar och fyra suppleanter. Suppleanterna skall uppställas i den ordning de inträder för medlemmarna. Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet utser en ordförande för nämnden.


3 kap.
Biskopsval och övriga val i stiftet
1 §

Kyrkoherden skall tillse att kyrkofullmäktige eller församlingsrådet utser elektorer och meddela kontraktsprosten om detta. I 18 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen avses med församlingens folkmängd den folkmängd församlingen hade på årets sista dag det år som föregår den dag då tidpunkten för valet bestäms.


10 §

Val av prästernas ombud och lekmannaombuden skall förrättas med slutna sedlar. Vid val av prästernas ombud antecknas på valsedeln namnet på högst så många som skall väljas från stiftet och vid val av lekmannaombud namnet på högst så många som skall väljas från prosteriet. Har i röstsedeln antecknats någon som inte är valbar, skall övriga i röstsedeln angivna röster likväl beaktas.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1995.

Åbo den 12 maj 1995

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.