843/1995

Utfärdat i Helsingfors den 2 juni 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om klassificering av slaktkroppar

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 3 §§ lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) beslutat:

1 §
Syfte

Syftet med detta beslut är att verkställa de mekanismer som reglerar klassificeringen av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning samt att komplettera den EG-lagstiftning som gäller dessa mekanismer till den del medlemsstaterna får eller förutsätts göra det.

2 §
Tillämpningsområde

Detta beslut iakttas vid verkställandet och tillämpningen av

1) rådets förordning (EEG) nr 1208/81 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur,

2) rådets förordning (EEG) nr 3220/84 om fastställande av gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris,

3) rådets förordning (EEG) nr 2137/92 om gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får och om fastställande av gemenskapens standardkvalitet för färska och kylda slaktkroppar av får och om förlängning av förordning (EEG) nr 338/91, och

4) rådets förordning (EEG) nr 1186/90 om utökning av omfattningen av gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av vuxna nötkreatur,

samt den EG-lagstiftning som kompletterar dem.

Tillämpningen av den EG-lagstiftning som nämns i 1 mom. 1, 2 och 4 punkten och av detta beslut är frivillig i slakterier där det årliga medeltalet för slaktade djur inte överstiger 75 vuxna nötkreatur eller 200 grisar i veckan. I fråga om slaktkroppar av får är tillämpningen av den lagstiftning som avses i 1 mom. 3 punkten och av detta beslut helt och hållet frivillig.

3 §
Klassificering av slaktkroppar av nötkreatur

Vid klassificeringen av slaktkroppar av nötkreatur tas utöver de klasser om vilka bestäms i artikel 3 samt i bilaga I och II till den rådsförordning som nämns i 2 § 1 mom. 1 punkten i bruk följande underklasser:

- klass R indelas i underklasserna R-, R och R-,

- klass O indelas i underklasserna O-, O och O-, och

- klass P indelas i underklasserna P-, P och P-.

4 §
Klassificering av slaktkroppar av gris

Vid klassificeringen av slaktkroppar av gris tas utöver de klasser om vilka bestäms i artikel 3 i den rådsförordning som nämns i 2 § 1 mom. 2 punkten i bruk en klass S, i vilken andelen kött med låg fetthalt är minst 60 procent av slaktkroppens vikt.

5 §
Klassificering av slaktkroppar av får

Vid klassificeringen av slaktkroppar av får tas utöver de klasser om vilka bestäms i artikel 3 samt i bilaga I och II till den rådsförordning som nämns i 2 § 1 mom. 3 punkten i bruk följande underklasser:

- klass P indelas i underklasserna P och P-.

6 §
Varmviktsavdrag

Vid prissättningen av slaktkroppar av får är den vikt som skall beaktas slaktkroppens varma vikt minskad med två procent på grund av den viktförlust som sker när slaktkroppen kyls ner (varmviktsavdrag).

Om varmviktsavdraget för slaktkroppar av nötkreatur bestäms i artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 563/82 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1208/81 vad gäller noteringen av marknadspriser för fullvuxna nötkreatur med utgångspunkt i gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar, och om varmviktsavdraget för slaktkroppar av gris i artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2967/85 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris.

7 §
Bestämmelser om vägning i vissa fall

Om det på grund av tekniska störningar inte går att väga en griskropp inom de 45 minuter efter slakten som bestäms i artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2967/85, får denna tid överskridas under förutsättning att det varmviktsavdrag som anges i artikeln minskas med en tiondels procent för varje påbörjad kvart.

8 §
Vägning

Slaktkroppar vägs av en vägare som är bemyndigad av jord- och skogsbruksministeriet och som innehar tillräcklig kompetens för att utföra vägningen.

9 §
Klassificering

Slaktkroppar klassificeras av en klassificerare som är bemyndigad av jord- och skogsbruksministeriet och som innehar tillräcklig kompetens för att utföra klassificeringen.

10 §
Övervakning

Landsbygdsnäringsdistriktet i Tavastehus län och av distriktet för uppgiften bemyndigade inspektörer biträder jord- och skogsbruksministeriet vid övervakningen av att de stadganden och bestämmelser som ingår i detta beslut samt i den EG-lagstiftning som avses i 2 § iakttas.

11 §
Klassificeringsarbetsgruppen

För uppföljningen och utvecklandet av klassificeringen skall jord- och skogsbruksministeriet tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att

1) följa upp klassificeringen samt utvecklandet av klassificeringsmetoder och statistik över klassificeringen,

2) lägga fram förslag om godkännande av metoder för klassificeringsanteckningar och om avgifter som skall tas ut för att täcka kostnaderna för övervakningen av klassificeringen, samt

3) vid behov lägga fram förslag om klassificeringen och utvecklingen av systemet och förslag till klassificeringsrekommendationer samt avge utlåtanden i ärendet.

Arbetsgruppen skall ha en ordförande och en vice ordförande samt högst nio medlemmar, som alla har en personlig suppleant. Arbetsgruppens ordförande och vice ordförande skall representera jord- och skogsbruksministeriet och medlemmarna jord- och skogsbruksministeriet, Köttforskningsinstitutet i Finland, lantbruksproducenternas centralorganisationer och köttindustrin. Jord- och skogsbruksministeriet utser en av medlemmarna i arbetsgruppen till sekreterare för arbetsgruppen.

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

13 §
Övergångsbestämmelser

De bestämmelser om klassificeringen av slaktkroppar av gris som avses i 4 § tillämpas från och med den 1 januari 1996.

De edsvurna vägare som med stöd av den lagstiftning som var i kraft innan detta beslut trädde i kraft har bemyndigats att utföra vägningar kan vara verksamma som i 8 § avsedda vägare utan särskilt bemyndigande. Klassificerare som har bemyndigats av Köttforskningsinstitutet i Finland innan detta beslut trädde i kraft kan vara verksamma som i 9 § avsedda klassificerare utan särskilt bemyndigande.

Helsingfors den 2 juni 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Maria Teirikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.