838/1995

Given i Helsingfors den 2 juni 1995

Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen

På föredragning av social och hälsovårdsministern

ändras 3 a §, 3 c § och 7 § 2 mom. 2 punkten trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59),

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a och 3 c §§ i förordning av den 24 mars 1995 (454/95) och 7 § 2 mom. 2 punkten 2 punkten i förordning av den 30 december 1992 (1666/92), som följer:

3 a §

Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp en trafikförsäkring att upphöra under försäkringsperioden. Om uppsägningsrätten kan det dock i försäkringsavtalet eller försäkringsvillkoren avtalas på något annat sätt, om det är fråga om en grupptrafikförsäkring eller om försäkringstagaren är en sådan näringsidkare som, med beaktande av arten och omfattningen av sin näringsverksamhet samt förhållandena i övrigt, i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart inte kan jämställas med en konsument.

Uppsägningen skall ske skriftligen och till uppsägningsanmälan skall bifogas ett intyg över att en ny försäkring har tecknats. Om en uppsagd försäkring gäller ett registreringspliktigt fordon, anses uppsägningen dock ha förfallit, såvida inte den som handhar fordonsregisterfrågor inom sju dagar från det försäkringen upphört att gälla tillställts ett intyg över att en ny försäkring har tecknats.

3 c §

Trafikförsäkringsbolagets ansvar inträder, om det inte har avtalats särskilt om någon annan tidpunkt, i och med att försäkringsbolaget eller försäkringstagaren har gett eller sånt ett antagande svar på den andra avtalspartens anbud. Den tidpunkt då försäkringsbolagets ansvar inträder kan inte genom avtal förläggas till en tidpunkt som infaller före detta.

Om försäkringstagaren till försäkringsbolaget har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan och om det är uppenbart att försäkringsbolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar försäkringsbolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter att ansökan överlämnades eller avsändes.

En försäkringsansökan eller ett antagande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt till försäkringsbolagets representant anses ha blivit överlämnat eller avsänt till försäkringsbolaget.

Om det inte finns utredning om vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett klockan 24.00.

7 §

Den som handhar fordonsregisterfrågor skall ofördröjligen tillställa vederbörande försäkringsbolag meddelande för upphävande av trafikförsäkringsavtalet i följande fall:


2) då fordonets ägare vid överföring av sin försäkring till ett annat bolag företer ett intyg över att försäkring har tecknats i ett annat bolag.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

Helsingfors den 2 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.