815/1995

Utfärdat i Helsingfors den 18 maj 1995

Statsrådets beslut om användning av EEG-typgodkända traktorer i farliga förhållanden

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 januari 1993 (144/93), beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Kraven i detta beslut tillämpas på användning av EEG-typgodkända traktorer i kalla och andra farliga förhållanden.

Beslutets 4 och 5 §§ tillämpas inte på EEG-typgodkända traktorer med en motoreffekt på högst 30 kW, förutsatt att arbetstagarens säkerhet har beaktats genom andra åtgärder.

Definitioner
2 §

I detta beslut avses med

1) EEG-typgodkänd traktor en traktor som typgodkänts enligt statsrådets beslut om EEG-typgodkännande av traktorer (1412/93) eller EG-rådets direktiv 74/150/EEG, och med

2) köldperiod den tid utanför den termiska växtperioden under vilken dygnets medeltemperatur enligt 30 års medeltemperaturer understiger +5°C.

Arbetsgivarens allmänna skyldigheter
3 §

Arbetsgivaren skall se till att en traktor som under hans ledning och övervakning används i arbete under kalla och andra farliga förhållanden uppfyller kraven i detta beslut.

Användning av traktor under köldperioden
4 §

En traktor som används under köldperioden skall vara utrustad med en sluten, uppvärmningsbar och köldbeständig säkerhetshytt.

Säkerhetshyttens bärande konstruktion (ROPS) skall vara tillverkad av köldbeständigt material.

Säkerhetshytten skall utrustas med en uppvärmningsanordning, med vilken hytten kan värmas upp tillräckligt och jämnt samt en tillräcklig sikt kan säkerställas.

Bullernivån på förarplatsen i säkerhetshytten får inte överstiga 85 dB(A).

Användning av traktor i skogsarbete
5 §

En traktor som används i skogsarbete, hyggesarbete eller andra liknande uppgifter skall vara utrustad med en säkerhetshytt enligt 4 § och, vid användning som lastare, med tillräckligt hållbara fönster eller fönsterskydd och tak.

I förarhytten får inte finnas oskyddade hydraulslangar under tryck.

När traktorn används som lastare skall sätet kunna vändas så att användaren vid behov kan sitta i riktning mot lastkranens manöveranordningar och arbetsområde på det sätt att lastningen kan ske enligt ergonomiska krav.

Körning på sanka underlag
6 §

En traktor som utrustats med en sluten förarhytt får inte köras på isen till en sjö eller motsvarande, på kärrmark eller andra liknande sanka underlag, om inte förarhytten utrustats med en taklucka enligt EG-rådets direktiv 80/720/EEG. Om taklucka saknas skall förarhytten förses med en tydlig och beständig anteckning om förbud mot körning på sanka underlag.

Påvisande att kraven uppfylls
7 §

Arbetsministeriet fastställer de tekniska krav som avses i 4-6 §§.

Att de tekniska kraven uppfyllts kan visas med handlingar om typgodkännande eller med ett intyg som utfärdats av ett kontrollorgan som är behörigt att granska traktorer eller på något annat sätt som godkänts av arbetsministeriet eller en myndighet som ministeriet förordnat.

Ikraftträdelsestadganden
8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 18 maj 1995

Minister
Terttu Huttu

Överinspektör
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.