808/1995

Given i Helsingfors den 19 maj 1995

Förordning om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §

Domstolarna skall meddela befolkningsdatasystemet sina avgöranden i ärenden som gäller

1) fastställelse av erkännande av faderskap,

2) vårdnaden om barn,

3) omyndigförklaring,

4) förordnande av förmyndare,

5) befriande av förmyndare från hans uppdrag,

6) äktenskapsskillnad,

7) ogiltigförklaring av vigsel,

8) fastställande och upphävande av faderskap,

9) adoption eller ändring i enlighet med lagen om adoption (153/85) av adoptionsförhållanden som uppkommit före den 1 januari 1980,

10) hävning av omyndigförklaring,

11) fördelning av uppdrag mellan förmyndare,

12) dödförklaring samt

13) förlust av släktnamn.

Tingsrätten meddelar inte i 1 mom. 6-13 punkten avsedda avgöranden som inte vunnit laga kraft och inte heller avgöranden som inte föranleder någon ändring i de uppgifter som har registrerats i befolkningsdatasystemet.

2 §

Justitieministeriet fastställer formulären för meddelandena efter att ha hört befolkningsregistercentralen. Tingsrätternas meddelanden kan lämnas i maskinläsbar form på det sätt som justitieministeriet bestämmer. Meddelanden i maskinläsbar form undertecknas inte. Ett meddelande i maskinläsbar form skall dock lämnas på ett sådant sätt att det efteråt är möjligt att konstatera vem som lämnat det.

3 §

Genast efter att ett avgörande givits eller avkunnats

1) skall tingsrätten lämna ett meddelande om sitt slutliga avgörande i ärenden som avses i 1 § 1 mom. 1-5 punkten och meddelande om ett interimistiskt förordnande i ärenden som avses i punkterna 2-5 i nämnda moment,

2) skall hovrätten lämna ett interimistiskt meddelande om sitt avgörande och ett meddelande om interimistiskt förordnande i ett ärende som avses i 1 § 1 mom. 2-5 punkten ifall avgörandet föranleder ändring av de uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet.

Om ett avgörande som tingsrätten givit i ett äktenskapsskillnadsmål innehåller bestämmelser om vårdnaden av barn, skall meddelandet lämnas först efter att tiden för anmälan av missnöje har gått ut och det har klarlagts om ett meddelande kan lämnas i fråga om hela avgörandet eller endast den del av avgörandet som gäller vårdnaden om barn.

Andra meddelanden från hovrätten än de som avses i 1 mom. och tingsrättens meddelanden om laga kraft vunna avgöranden i ärenden som avses i 1 § 1 mom. 6-13 punkten skall lämnas efter utgången av tid som utsatts för ändringssökande. Har missnöje med tingsrättens avgörande inte anmälts, lämnas meddelandet dock efter utgången av den tid som stadgats för anmälan av missnöje.

4 §

Andra meddelanden än tingsrättens maskinläsbara meddelanden skall utan dröjsmål tillställas befolkningsregistercentralen. I meddelandet skall anges om ändring har sökts i avgörandet. Om anmälan av missnöje har begränsats att gälla endast en del av tingsrättens avgörande, skall detta anges i meddelandet.

Högsta domstolen skall utan dröjsmål tillställa befolkningsregistercentralen meddelanden om sina avgöranden och den utredning om avgörandenas innehåll som är nödvändig.

5 §

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 29 maj 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 25 augusti 1975 om meddelanden angående vissa familje- och personrättsliga avgöranden av domstol (676/75) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.