804/1995

Given i Helsingfors den 19 maj 1995

Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för konst och mediekultur

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 17 februari 1989 om läroanstalter för konst och mediekultur (147/89) 25 och 26 §§ samt 35 § 2 mom.,

sådana de lyder, 25 § ändrad genom förordning av den 8 mars 1991 (511/91), 26 § ändrad genom förordning av den 25 januari 1991 (154/91) och genom förordning av den 23 december 1992 (1528/92) och 35 § 2 mom. delvis ändrad genom nämnda förordning av den 8 mars 1991, som följer:

25 §

Som studerande till den utbildning som leder till examen på institutnivå i en läroanstalt för konst och mediekultur kan intas den som har avlagt eller fullgjort

1) en grundskolebaserad yrkesinriktad examen,

2) studentexamen eller gymnasiets lärokurs,

3) International Baccalaureate-examen eller Reifeprófung-examen,

4) yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen enligt lagen om yrkesexamina (306/94) enligt vad undervisningsministeriet närmare bestämmer,

5) sådana kombinationsstudier som avses i 2 § 1 mom. lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91) enligt vad undervisningsministeriet närmare bestämmer,

6) utomlands avlagda studier som motsvarar examina som avses ovan i punkterna 1-5, eller

7) på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper och färdigheter.

För intagning som studerande krävs sådan hälsa som inte utgör hinder för att sköta uppgifterna på yrkesområdet i fråga.

26 §

Studerandena väljs på grundval av tidigare framgång i studierna, utbildningsmotivation, utbildningsbehov, arbetserfarenhet och eventuella inträdesprov samt andra därmed jämförbara omständigheter eller till samhällets utbildningsbehov anknutna omständigheter enligt vad undervisningsministeriet vid behov närmare bestämmer.

Förslag om valet av studerande framläggs av läroanstaltens lärarkår eller dess sektion, och ifall valet sker via gemensam elevansökan, efter det att kåren eller sektionen mottagit uppgifter om sökandena av länsstyrelsen. Studerandena intas av läroanstaltens huvudman.

35 §

För övriga tjänster och befattningar krävs

1) av lektor (yrkesämnen) för tjänsten eller befattningen lämplig högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen eller examen på institutnivå samt i vartdera fallet inom området förvärvade konstnärliga eller andra yrkesmeriter eller minst tre års lämpliga studier vid en läroanstalt på området i hemlandet eller utomlands och inom området förvärvade konstnärliga eller andra yrkesmeriter, samt

2) av lektor (gemensamma ämnen) för tjänsten eller befattningen lämplig högre högskoleexamen och i denna eller fristående minst 55 studieveckors studier i ett till tjänsten eller befattningen hörande ämne och minst 35 studieveckors studier i ett annat till tjänsten eller befattningen hörande ämne eller för tjänsten eller befattningen lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Stadgandena i 25 och 26 §§ tillämpas första gången vid intagningen av studerande för det läsår som inleds den 1 augusti 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.