803/1995

Given i Helsingfors den 19 maj 1995

Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för det sociala området

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för det sociala området (499/87) 23 och 24 §§ samt 34 § 2 mom. 5 punkten,

av dessa lagrum 23 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 17 juni 1988 (554/88) och genom förordning av den 25 januari 1991 (159/91) samt 24 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och genom förordning av den 23 december 1992 (1527/92), samt

upphävs 34 § 2 mom. 6 och 7 punkten som följer:

23 §

Som studerande till den utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen i en läroanstalt för det sociala området kan intas den som har slutfört grundskolans lärokurs eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Någon annan än ovan avsedd person som inte längre är i läropliktsåldern kan antas som studerande på en plats som annars skulle bli ledig.

Som studerande till utbildning som leder till examen på institutnivå kan antas den som har avlagt eller fullgjort

1) en grundskolebaserad yrkesinriktad examen,

2) studentexamen eller gymnasiets lärokurs,

3) International Baccalaureate-examen eller Reifeprófung-examen,

4) yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen enligt lagen om yrkesexamina (306/94) enligt vad undervisningsministeriet närmare bestämmer,

5) sådana kombinationsstudier som avses i 2 § 1 mom. lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91) enligt vad undervisningsministeriet närmare bestämmer,

6) utomlands avlagda studier som motsvarar examina som avses ovan i punkterna 1-5, eller

7) på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper och färdigheter.

För intagning som studerande krävs sådan hälsa som inte utgör hinder för att sköta uppgifterna på yrkesområdet i fråga och minst 17 års ålder före utgången av det år studierna påbörjats.

24 §

Studerandena väljs på grundval av tidigare framgång i studierna, utbildningsmotivation, utbildningsbehov, arbetserfarenhet och eventuella inträdesprov samt andra därmed jämförbara omständigheter eller till samhällets utbildningsbehov anknutna omständigheter enligt vad undervisningsministeriet vid behov närmare bestämmer.

Förslag om valet av studerande framläggs av läroanstaltens lärarkår eller dess sektion, och ifall valet sker via gemensam elevansökan, efter det att kåren eller sektionen mottagit uppgifter om sökandena av länsstyrelsen. Studerandena intas av läroanstaltens huvudman.

34 §

För övriga tjänster och befattningar krävs


5) av lektor (gemensamma ämnen) för tjänsten eller befattningen lämplig högre högskoleexamen och i denna eller fristående minst 55 studieveckors studier i ett till tjänsten eller befattningen hörande ämne och minst 35 studieveckors studier i ett annat till tjänsten eller befattningen hörande ämne eller för tjänsten eller befattningen lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Stadgandena i 23 och 24 §§ tillämpas första gången vid intagningen av studerande för det läsår som inleds den 1 augusti 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.