767/1995

Utfärdat i Helsingfors den 9 maj 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1995

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) beslutat:

1 §
Ansökan

Ansökningar som gäller arealstöd, nedan stöd för jordbruksgrödor, och trädesbidrag enligt stödsystemet för jordbruksgrödor skall lämnas in senast den 15 maj 1995 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Ändringar i enlighet med artikel 4.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem kan sökas senast den 31 maj 1995 på A- och B-stödområden och senast den 15 juni 1995 på C-stödområden.

2 §
Betalning av stöd för jordbruksgrödor

Stöd för jordbruksgrödor betalas för oljeväxter och proteingrödor i hela landet.

3 §
Minsta skifte

Minsta godkända åkerskifte för vilket betalas stöd för jordbruksgrödor eller som godkänns som foderareal är 0,10 hektar.

4 §
Kartor och utmärkning av skiften

Som kartbilaga till ansökningen godkänns en kartkopia i skala 1:5 000 eller 1:10 000 som fåtts från landsbygdsnäringsmyndigheterna och som fyllts i enligt deras anvisningar.

Sökanden anger i ansökningen och på den bifogade kartan med siffror vilka bas- och jordbruksskiften han odlar.

Med basskifte avses ett åkerområde eller något annat jordbruksområde som hör till en gårdsbruksenhet och som avgränsas av ett vattendrag, ett gränsdike, ett utfallsdike, en väg, en skog, en kommungräns eller något annat motsvarande. Ett basskifte omfattar endast ett markanvändningsslag och hör endast till en gårdsbruksenhet.

Med jordbruksskifte avses ett åkerområde eller ett jordbruksjordområde där en enskild gårdsbruksenhet odlar en enskild gröda. Ett jordbruksskifte är högst så stort som ett basskifte och ansluter sig alltid till ett basskifte.Basskiften anges med en siffra från ett uppåt. Jordbruksskiften anges med bokstäver från A framåt, exempelvis 1A, 1B, 2A, 2B.

Vid fastställandet av arealbaserade straff tillämpas den mätningsnoggrannhet som används vid nationella lantmäteriförrättningar. Bas- och jordbruksskiftenas arealer skall uppges i hektar med två decimalers noggrannhet.

5 §
Skötsel av träda

Vid skötsel av trädesskiften skall målen för miljö- och vattenvård beaktas. År 1995 godkänns svartträdor, stubbträdor och grönträdor som träda. Kemisk bekämpning av ogräs är tillåtet.

Trädesskiften för vilka betalas miljöbasstödet för jordbruk kan endast vara fleråriga grönträdor. På dessa och på avtalsträdor tillämpas en trädningsskyldighet som gäller andra än roterande trädor. Åtminstone tre meter av ett trädesskifte som gränsar till ett utfallsdike eller ett vattendrag skall vara flerårig grönträda, om det inte annars finns strandvegetation som är så bred.

Grönträdan kan vara antingen ett- eller flerårig. Som grönträda duger en tidigare anlagd odlad vall eller grönträda eller så kan den anläggas ända fram till den 30 juni 1995. Till anläggandet av grönträda kan användas ett- eller flerårigt vallfrö eller vallfröblandning. Det är också tillåtet att odla andra fleråriga grödor på grönträdan, förutsatt att de följande vinter över hela skiftet bildar ett växttäcke som förhindrar urlakning av näringsämnen.

Ovan nämnda skötselanvisningar gäller inte, om råvaror för andra ändamål än livsmedelsbruk eller foder odlas på trädan.

Ett trädesskifte kan efter den 15 juli 1995 sås med höstsäd, om den skördas eller används först följande år.

En grönträda kan användas som betesmark för vilt under den följande hösten och vintern. För detta ändamål kan grönträda dock inte anläggas endast med säd eller fröblandningar av säd och baljväxter.

På viktiga, för vattenförsörjning reserverade områden och på grundvattensområden samt på vattentags skyddsområden bör finnas endast grönträda.

Svartträdor bör bearbetas så lite som möjligt. Trädesskiften kan slås för att hindra spridning av ogräs, men detta bör göras så att fåglarnas häckning inte störs.

Obearbetade dikesrenars bredd skall enligt stadgandena i vattenlagen (264/91) vara minst 60 cm.

Om det förekommer flyghavre på trädesåkern, skall växtbeståndet slås i god tid innan flyghavrevipporna kommer fram eller så skall den bekämpas på något annat sätt som förutsätts i lagen om bekämpning av flyghavre (178/76).

Om anvisningarna för skötsel av trädor inte iakttas, kan trädesbidraget helt eller delvis lämnas obetalt.

6 §
Överföring av trädningsskyldigheten

Stadgandet om överföring av trädningsskyldigheten från en producent till en annan tillämpas inte 1995.

En lägenhet som trädar skall på alla produktionsområden uppfylla trädningsskyldigheten. Från denna regel finns tre undantag, av vilka den sökande kan åberopa ett:

1) Träda som flyttas från ett produktionsområde till ett annat omfattar mindre än två hektar.

2) Ett trädesskifte som ligger vid gränsen av ett produktionsområde kan räknas till någotdera produktionsområdet.

3) Ett trädesskifte kan flyttas från ett produktionsområde med lägre skördenivå i samma storlek till ett produktionsområde med högre skördenivå och från ett produktionsområde med högre skördenivå till ett med lägre, om den kalkylerade minskningen i trädningsskyldigheten, som beror på skillnaderna i medelskörd, beaktas.

7 §
Undantag från skyldigheten att odla två år

Trädesåkrarna skall ha odlats av den sökande under två år före ansökan. Om detta villkor inte uppfylls, kan odlaren träda sådana åkrar i följande fall:

Områden som kommit i odlarens besittning före den 31 december 1994 kan trädas, om hela lägenheten har köpts eller arrenderats eller på annat sätt kommit i odlarens besittning och den sökande inte redan besitter en åker eller om den tilläggsmark som kommit i odlarens besittning vad beskaffenhet och läge gäller motsvarar lägenhetens tidigare skiften och om marken inte har skaffats endast för trädning.

Områden som kommit i odlarens besittning år 1995 kan trädas, om hela lägenheten har köpts eller arrenderats eller på annat sätt kommit i odlarens besittning och den sökande inte redan besitter en åker eller om odlaren inte i övrigt kan uppfylla sin trädningsskyldighet eller om den mark som kommit i odlarens besittning är minst 10 hektar och större än det åkerområde som odlaren redan besitter.

8 §
Ändringssökande

Ändring i beslut av landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen får sökas i den ordning som stadgas i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92).

9 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 12 maj 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 9 maj 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.