764/1995

Utfärdat i Helsingfors den 8 maj 1995

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import av hästar från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 2 § 1 mom. och 3 § 2 mom. förordningen den 15 juni 1994 om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/94) beslutat:

1 §
Ändamål och tillämpningsområde

Ändamålet med detta beslut är att förhindra spridningen av vissa hästsjukdomar till vårt land från vissa länder som inte hör till Europeiska unionen.

Vad som föreskrivs i detta beslut skall i fråga om krav ställda på hästars hälsa iakttas vid import av hästar från de länder som ingår i bilaga I.

Om djurskyddsmässiga krav som skall följas vid transport av hästar stadgas i djurskyddslagen (91/71) och med stöd av den.

2 §
Definitioner

I beslutet avses med

1) anläggning en jordbruks- eller träningsanläggning, en rastgård, ett stall eller annan lokal eller inrättning där hästdjur brukar hållas eller födas upp,

2) häst djur tillhörande häst- eller åsnearterna eller avkomma genom korsningar av dessa arter,

3) registrerad häst häst som registrerats enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av hästhushållningslagen eller som på motsvarande sätt registrerats i ett annat land som tillhör Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i exportlandet, och som identifieras genom ett identitetshandling som utfärdats av avelsmyndigheten eller någon annan behörig myndighet inom det land som djuret härrör ifrån och som för stambok eller register över den ifrågavarande rasen, eller av någon internationell sammanslutning eller organisation som har överinseendet över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning,

4) häst för slakt häst som är avsedd att föras till slakt antingen direkt eller via en marknad eller ett godkänt uppsamlingsställe för slaktdjur,

5) häst för avel och produktion andra hästar än de som nämns under punkt 3 och 4,

6) land som är fritt från afrikansk hästpest land inom vars territorium det inte har konstaterats några kliniska, serologiska (hos ovaccinerade hästar) eller epidemiologiska tecken på afrikansk hästpest under de närmast föregående två åren och i vilka det inte företagits några vaccinationer mot den sjukdomen under de närmast föregående tolv månaderna,

7) behörig veterinär läns- eller kommunalveterinär eller veterinär förordnad av behörig centralmyndighet i exportlandet,

8) tillfälligt uppehåll högst 90 dygns uppehåll på Europeiska unionens territorium av registrerad häst på grund av tävlings-, utställnings- eller avelsverksamhet.

3 §
Godkända tredje länder

Hästar får importeras till Finland endast från de tredje länder som nämns i bilaga I och som enligt hälsokraven är indelade i fem grupper: A, B, C, D och E.

4 §
Import från Norge

Vid import av hästar från Norge iakttas bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import och export av hästar mellan Finland och övriga länder som tillhör det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (598/94).

5 §
Hälsokrav

Registrerade hästar som importeras för annat än tillfälligt uppehåll och hästar för avel eller produktion skall uppfylla kraven i bilaga III (hälsointygen A, B, C, D eller E).

Registrerade hästar som importeras från ett tredje land för tillfälligt uppehåll skall uppfylla kraven i bilaga IV (hälsointygen A, B, C, D eller E).

Registrerade hästar som återvänder till Finland efter ett tillfälligt uppehåll i ett tredje land skall uppfylla kraven i bilaga V (hälsointygen A eller B).

Hästar som är avsedda att föras till slakt antingen direkt eller via en marknad eller ett uppsamlingsställe för slaktdjur på Europeiska unionens territorium skall uppfylla kraven i bilaga VI (hälsointygen A eller B). Hästar som importeras direkt till slakteriet skall slaktas inom fem dygn efter att de anlänt till Europeiska unionens territorium. Om hästarna har varit över åtta dygn till sjöss kan hästarna under övervakning av veterinären hållas 21 dygn i slakteriet före slakten.

Hästar som transporteras från ett tredje land genom Europeiska unionens territorium till ett annat tredje land skall uppfylla kraven i bilaga VII (transiteringsintygen A, B, C, D eller E).

Vid import av hästar för annat än tillfälligt uppehåll eller slakt från Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland (områdena väster om Ural), Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken, Ukraina, Ungern och Vitryssland godkänns i intyget endast undersökningar som utförts av de laboratorier som räknas upp i bilaga II. Laboratoriets resultat av undersökningen skall fogas till veterinärintyget.

6 §
Transport av hästar

Hästarna skall transporteras så snabbt som möjligt till sin destinationsort.

Transporten skall ske i fordon eller containrar som före transporten rengjorts och desinficerats med medel som officiellt är godkända i avsändarlandet.

Fordonen skall vara utformade på ett sådant sätt att spillning, strö eller foder inte kan spridas ut från fordonet under transporten. Transporten skall utföras så att hästarnas hälsa och välmåga kan skyddas på ett effektivt sätt i enlighet med vad som stadgats i djurskyddslagen och med stöd av den.

7 §
Identitetshandlingar och intyg

En registrerad häst skall under hela transporten åtföljas av ett hälsointyg enligt bilaga III, IV eller V eller ett transiteringsintyg enligt bilaga VII samt en identitetshandling som beviljats av den behöriga organisationen i vederbörande land.

En icke registrerad häst skall under hela transporten åtföljas av ett hälsointyg enligt bilaga III eller IV kompletterat med identifikationsuppgifter. Hästen skall vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänts av vederbörande myndighet i exportlandet. Om identifikationsschemat i hälsointyget inte ifyllts, skall hästen åtföljas av en identitetshandling som motsvarar identitetshandlingen för registrerade hästar, och med hjälp av vilken det är möjligt att med tillräcklig säkerhet fastställa, att hälsointyget gäller ifrågavarande häst.

Hälsointyget utfärdas i samband med en officiell veterinärbesiktning, som skall utföras i avsändarlandet samma dag hästarna inlastas eller i fråga om registrerade hästar den sista vardagen före lastningen.

Hälsointyget får inte uppta mer än ett ark. Det skall vara uppsatt på åtminstone finska, svenska eller engelska, och om hästens slutliga destinationsort är en annan medlemsstat också på ett officiellt språk i landet i fråga.

8 §
Gränskontroller

I samband med import skall hästar kontrolleras i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om införselkontroll av levande djur, animaliska livsmedel samt vissa andra varor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen, som utövas i syfte att förhindra spridning av djursjukdomar och säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten (26/95). Om hästen importeras till Finland via en annan medlemsstat skall hästen kontrolleras vid Europeiska gemenskapens yttre gräns.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1995.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 27 juni 1994 om förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import av hästar från vissa länder som inte tillhör det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (599/94).

Rådets direktiv 90/426/EEG, EGT Nr L 224, 18.8.1990, s. 42,kommissionens beslut 92/160/EEG, EGT Nr L 71, 18.3.1992, s. 27, kommissionens beslut 92/161/EEG, EGT Nr L 71, 18.3.1992, s. 29, kommissionens beslut 92/260/EEG, EGT Nr L 130, 15.5.1992 s. 67, kommissionens beslut 93/195/EEG, EGT Nr L 86, 6.4.1993, s. 1, kommissionens beslut 93/196/EEG, EGT Nr L 86, 6.4.1993, s. 7, kommissionens beslut 93/197/EEG, EGT Nr L 86, 6.4.1993, s. 16, kommissionens beslut 93/510/EEG, EGT Nr L 238, 23.9.1993, s. 45, kommissionens beslut 93/682/EEG, EGT Nr L 317, 18.12.1993, s. 82, kommissionens beslut 94/467/EG, EGT Nr L 190, 26.7.1994, s. 28, kommissionens beslut 95/99/EG, EGT Nr L 76, 5.4.1995, s. 16

Helsingfors den 8 maj 1995

Biträdande avdelningschef
Jaana Husu

Veterinäröverinspektör
Riitta Heinonen

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA IMPORT ÄR TILLÅTEN

Registrerade hästar som importeras för annat än tillfälligt uppehåll och hästar för avel eller produktion:

Grupp A

Grönland, Island, Schweiz

Grupp B

Australien, Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Montenegro, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (områdena väster om Ural), Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken, Ukraina, Ungern, Vitryssland

Grupp C

Canada, Förenta staterna, Hong Kong (1), Japan (1)

Grupp D

Argentina, Barbados (1), Bermudaöarna (1), Bolivia (1), Brasilien (följande delstater: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rondónia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte och Ceará et Maranhão), Chile, Jamaica (1), Kuba (1), Mexico, Paraguay, Uruguay

Grupp E

Algeriet, Bahrain (1), Förenade Arabemiraten (1), Israel, Jordanien (1), Kuwait (1), Libyen (1), Malta, Mauritius, Oman (1), Qatar (1), Tunisien

(1) endast registrerade hästar

Registrerade hästar som importeras för tillfälligt uppehåll eller för transitering från ett tredje land samt hästar som importeras för slakt:

Grupp A

Grönland, Island, Schweiz

Grupp B

Australien, Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Montenegro, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (områdena väster om Ural), Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken, Ukraina, Ungern, Vitryssland

Grupp C

Canada, Förenta staterna, Hong Kong, Japan

Grupp D

Argentina, Barbados, Bermudaöarna, Bolivia, Brasilien (följande delstater: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rondónia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará et Maranhão), Chile, Colombia (huvudstadsområdet Bogota), Costa Rica (huvudstadsområdet San José), Ecuador (huvudstadsområdet Quito), Jamaica, Kuba, Mexico, Paraguay, Peru (huvudstadsområdet Lima), Uruguay, Venezuela (huvudstadsområdet Caracas)

Grupp E

Algeriet, Bahrain, Egypten (huvudstadsområdet Kairo), Förenade Arabemiraten, Israel, Jordanien, Kuwait, Libyen, Malta, Mauritius, Oman, Qatar, Tunisien, Turkiet (provinserna Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli och Tekirdag)

BILAGA II

AV VETERINÄROCH LIVSMEDELSAVDELNINGEN GODKÄNDA LABORATORIER (5 § 6 mom.)

Belgien: I.N.R.V., Bryssel

Danmark: National veterinary laboratory, Köpenhamn

State veterinary Institut for virus research, Kalvehave

Finland: Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

Frankrike: Laboratoire central recherches vétérinaires, Maisons-Alfort

Grekland: Institut de maladies contagieuses et parasitaires, Ag Paraskevi

Irland: Central Veterinary Laboratory, Abbotstown Co Dublin

Italien: Laboratory of Brescia

Nederländerna: CDI-DLO, Lelystad

Vestiging Virologie, Lelystad

Portugal: Laboratorio Nacional de veterinaria de Lisboa, Lissabon

Spanien: Central laboratory

Stor-Britannien: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Surrey

Institut for Animal Health, Pirbright Laboratory, Woking, Surrey

Sverige: Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala

Ungern: Central veterinary Institut, Budapest

Bilaga III A Bilaga III B Bilaga III C Bilaga III D Bilaga III E Bilaga IV A Bilaga IV B Bilaga IV C Bilaga IV D Bilaga IV E Bilaga V A Bilaga V B Bilaga VI A Bilaga VI B Bilaga VII A Bilaga VII B Bilaga VII C Bilaga VII D Bilaga VII E

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.