761/1995

Utfärdat i Helsingfors den 2 maj 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med 23 § 2 mom. förordningen den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/94), sådant detta moment lyder ändrat genom förordning av den 24 mars 1995 (460/95), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut föreskrivs om beviljande av tillstånd till förlängd serveringstid för alkoholdrycker så att servering får ske före klockan nio och efter klockan halv två.

2 §
Tillståndsmyndighet

Tillstånd som avses i detta beslut beviljas av social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, utom när det gäller serveringsställen där det serveras enbart genom jäsning tillverkade drycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol, för vilka länsstyrelsen är tillståndsmyndighet.

3 §
Serveringstider

Tillstånd kan beviljas att inleda servering tidigast klockan fem. Tillstånd kan beviljas att förlänga serveringstiden till klockan halv tre eller halv fyra.

4 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tillstånd som avses i detta beslut kan beviljas endast av särskilda skäl.

Tillstånd kan beviljas endast om serveringsstället är så beläget att förlängningen av serveringstiden inte kan antas åsamka dem som bor i närheten olägenhet eller störning.

Om tillståndsmyndigheten anser det vara nödvändigt för förverkligande av syftet med alkohollagen kan tillstånd förvägras eller beviljas så att det tidsmässigt eller till sin omfattning avviker från ansökan.

Tillstånd kan förvägras och ett beviljat tillstånd återkallas om det på serveringsstället har förekommit allvarliga serveringsförseelser, upprepade ordningsstörningar eller verksamhet som strider mot god sed.

5 §
Särskilda förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tillstånd att servera alkoholdrycker före klockan nio kan beviljas endast om särskilda med turismen sammanhängande skäl, en särskild tillställning eller ett särskilt evenemang förutsätter det.

Som särskilda skäl till servering av alkoholdrycker efter klockan halv två kan anses att

1) serveringsställets verksamhetsidé på grund av ett högklassigt underhållningsprogram eller någon annan jämförbar orsak förutsätter förlängd serveringstid och att

2) det på serveringsstället ordnas en särskild tillställning eller ett särskilt evenemang av en karaktär som förutsätter förlängd serveringstid.

Tillstånd att servera alkoholdrycker till klockan halv fyra kan i första hand beviljas ett serveringsställe som uteslutande håller kvälls- eller nattöppet, om

1) serveringsstället fungerar i anslutning till ett högklassigt hotell eller om

2) serveringsstället i fråga om sin utrustnings- och servicestandard är en särskilt högklassig underhållningsrestaurang.

6 §
Tillståndsvillkor

I tillståndsvillkoren skall nämnas att serveringsstället skall stängas en halv timme efter serveringstidens slut.

Tillstånd kan beviljas för varje veckodag eller en del av veckans dagar. Tillståndet kan gälla hela rörelsen, en avdelning eller någon annan uttryckligen angiven del av den.

7 §
Servering under vissa helger

Ett serveringsställe som har beviljats tillstånd att någon veckodag servera alkoholdrycker efter klockan halv två, får natten före självständighetsdagen, nyårsdagen, första maj och midsommardagen servera till klockan halv fyra, om inte tillståndsmyndigheten föreskriver annat.

8 §
Tillståndets giltighetstid

Tillstånd kan beviljas för högst två år. För särskilda tillställningar och evenemang kan tillstånd beviljas endast tillfälligt, dock högst för en månad.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 10 maj 1995.

Helsingfors den 2 maj 1995

Minister
Terttu Huttu

Yngre regeringssekreterare
Pentti Wavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.