754/1995

Given i Helsingfors den 28 april 1995

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) 64 § 2 mom., 71 § 1 mom., 72 § 2 mom., 75 § 2 mom. 4 och 5 punkten och 80 §,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1990 (676/90), samt

fogas till 75 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 3 augusti 1990, nya 3 och 4 mom. som följer:

64 §
Körrätt

Körrätten uppkommer när körkortet lämnas ut. Den som har meddelats körförbud eller temporärt körförbud har inte körrätt. Körrätten återställs när körkortet efter att körförbudet eller det temporära körförbudet har upphört lämnas tillbaka till innehavaren eller när ett nytt körkort lämnas ut. Om körkortet inte har omhändertagits av polisen, återställs körrätten när ett nytt körkort lämnas ut.


71 §
Utlämnande av körkort

Körkort utlämnas till den som har beviljats körkortstillstånd och som har uppnått i förordning stadgad ålder och har godkänts i förarexamen eller, om det är fråga om förlängning av sådan körrätt för bil som har erhållits för två år, som har fått stadgad tilläggsundervisning. När sådan körrätt för bil som har erhållits för två år förlängs, utlämnas körkortet tidigast sex månader innan giltighetstiden utgår. Körkort utlämnas inte, om körkortstillståndet har dragits in eller om hinder för att bevilja tillståndet eller grund för att meddela körförbud har framkommit efter att körkortstillstånd har beviljats.


72 §
Körrättens giltighetstid

Körrätt som gäller bil erhålls dock till en början endast för två år, om den som får rätten inte tidigare i Finland har haft annan än i detta moment avsedd körrätt som gäller bil minst sex månader. Om den som har körrätt för två år har meddelats eller skulle ha kunnat meddelas körförbud under den tid körrätten gäller, erhåller han även följande körrätt för bil endast för två år, om det inte finns särskilda skäl för något annat.


75 §
Grunder för körförbud

Den som har körrätt skall, om inte något annat följer av 78 § 2 eller 4 mom. eller 80 §, meddelas körförbud,


4) om han har gjort sig skyldig till körning utan körrätt,

5) om han minst fyra gånger inom två år eller tre gånger inom ett år har gjort sig skyldig till en gärning som är straffbar enligt denna lag, med undantag av andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till sådan radardetektorförseelse som nämns i lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen (733/85), eller


Den som har sådan körrätt för två år som avses i 72 § 2 mom. och under denna tid tre gånger inom två år eller två gånger inom ett år gör sig skyldig till en gärning som avses i 2 mom. 5 punkten, skall dock med avvikelse från nämnda lagrum meddelas körförbud. Detsamma gäller den som har körrätt för motorcykel, men inte för bil, under två år efter att han har fått körrätten för motorcykel.

Genom förordning stadgas om sändande av påminnelser om meddelande av körförbud till dem som har gjort sig skyldiga till trafikförseelser som avses i 2 mom. 5 punkten.

80 §
Varning

Polisen kan i stället för att meddela körförbud ge en varning åt den som har körrätt om, med beaktande av hur mycket denne årligen kör och andra omständigheter, i 75 § 2 mom. 4 och 5 punkten nämnda trafikförseelser inte skall anses vittna om likgiltighet för stadgandena om vägtrafik och för de påföljder som har ådömts eller ålagts honom för brott mot dem.

Den som inom ett år efter att ha fått en varning gör sig skyldig till en gärning som avses i 1 mom. skall dock meddelas körförbud, om det inte finns särskilda skäl för något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Stadgandet i 71 § 1 mom. om utlämnande av körkort tidigast sex månader innan giltighetstiden utgår då det är fråga om förlängning av sådan körrätt för bil som har erhållits för två år och stadgandet i 72 § 2 mom. om erhållande av även följande körrätt för bil för endast två år, om den som har en sådan körrätt under dennas förlopp har meddelats eller kunde ha meddelats körförbud, gäller bara dem vilkas körrätt har börjat efter att denna lag trätt i kraft.

Som gärningar som avses i 75 § 2 mom. 5 punkten i denna lag beaktas också gärningar som den som har körrätt har gjort sig skyldig till innan denna lag träder i kraft om grunderna för meddelande av körförbud uppfylls på grund av att han tre gånger inom ett år gjort sig skyldig till dem.

RP 38/94
TrUB 23/94
StoUB 8 och 8 a/94

Helsingfors den 28 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.