715/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 56, 56 a § 1 mom., 56 b §, 57 § 3 mom., 60 § och 62 § 1 mom. upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61),

av dessa lagrum 56 §, 56 a § 1 mom., 56 b §, 57 § 3 mom. samt 62 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 8 juni 1984 (442/84), som följer:

56 §

Straff för upphovsrättsbrott stadgas i 49 kap. 1 § strafflagen.

56 a §

Den som

1) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot stadgandena i denna lag till skydd för upphovsrätt, eller handlar i strid med en föreskrift som utfärdats med stöd av 41 § 2 mom., mot stadgandena i 51 eller 52 § eller mot ett förbud som avses i 53 § 1 mom. eller

2) för spridning till allmänheten till landet för in exemplar av verk, varom han visste eller hade grundad anledning att misstänka att det framställts utomlands under sådana omständigheter att en framställning i Finland skulle ha varit straffbar enligt denna lag,

skall, om gärningen inte enligt 49 kap. 1 § strafflagen skall bestraffas som ett upphovsrättsbrott, för upphovsrättsförseelse dömas till böter.


56 b §

Den som bryter mot tystnadsplikten i 26 d § 3 mom. skall dömas enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.

57 §

Den som på något annat sätt än genom utnyttjande av ett verk gör sig skyldig till en gärning som skall bestraffas enligt 49 kap. 1 § strafflagen eller 56 a § i denna lag, skall till upphovsmannen betala ersättning för förlust, lidande och annat förfång som orsakats av brottet.


60 §

Vad som stadgas i 56 a, 57, 58 eller 59 § skall på motsvarande sätt tillämpas på en rätt som skyddas enligt 5 kap.

62 §

Allmän åklagare får inte väcka åtal för

andra upphovsrättsförseelser än sådana som har begåtts mot 51 eller 52 §, om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
StoUB 10/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.