710/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 23 § luftvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 § 1 och 2 mom. luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82), av dessa lagrum 23 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 19 april 1991 (738/91), som följer:

23 §

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag eller stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.

Den som på något annat sätt än det som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar en skyldighet som ålagts honom enligt 9, 9 a, eller 15-17 §, skall för luftvårdsförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.