707/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 10 § lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 mom. lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 februari 1973 (150/73), och

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 16 februari 1973, nya 1 och 2 mom., varvid det ändrade 1 mom. och det nuvarande 2 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

10 §

Om straff för miljöförstöring som begåtts i strid med denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 9 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den om framställning, import, försäljning, förvaring, transport eller bruk av bekämpningsmedel skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag, för brott mot bekämpningsmedelslagen dömas till böter eller fängelse i högst ett år.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.