706/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 52 § 4 mom. kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89),

ändras 52 § 3 och 5 mom. samt

fogas till lagen en ny 52 a § som följer:

52 §
Straff

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 59 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.


Den som bryter mot ett förbud enligt denna lag som har förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

52 a §
Hänvisningsstadgande angående straff

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.