697/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 16 kap. 43 § 2 mom.,

ändras 13 kap., sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 29 juli 1976 och den 12 juli 1993 (649/76 och 653/93), samt

fogas till 14 kap. en ny 5 a § som följer:

13 kap.

Straffstadganden

1 §

Om straff för miljöförstöring som har skett i strid med denna lag stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.

Om straff för sabotage, grovt sabotage, vållande av allmän fara eller grovt vållande av allmän fara genom åstadkommande av översvämning stadgas i 34 kap., 1, 3, 7 och 8 §§ strafflagen.

2 §

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 § uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med 1 kap. 17 § hindrar vattnets fria lopp skall, om inte kränkningen av det enskilda intresset är ringa, för hindrande av vattenflöde i liten flodbädd dömas till böter.

3 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) utan tillstånd vidtar en åtgärd som enligt denna lag kräver tillstånd,

2) verkställer ett företag på ett annat sätt än vad som bestäms i eller med stöd av lagen eller ett tillståndsbeslut eller sedan ett beviljat tillståndsbeslut har upphört att gälla,

3) vidtar en åtgärd, för vilken tillstånd har beviljats, innan han enligt denna lag är berättigad till det,

4) underlåter att iaktta vad som i ett tillståndsbeslut bestäms för att skydda vattendragen eller för att säkerställa andras intressen, eller

5) försummar att slutföra ett sådant tillståndspliktigt företag som, om det inställs, kan orsaka fara för någon annan eller någon annans egendom, eller som utan tillstånd avlägsnar en anordning eller anläggning då det krävs tillstånd för att avlägsna den,

skall, om inte gärningen skall bestraffas enligt 48 kap. strafflagen, för tillståndsförseelse enligt vattenlagen dömas till böter.

4 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sin skyldighet enligt denna lag eller en bestämmelse med stöd av den att underhålla en damm eller någon annan anläggning i ett vattendrag, eller en vall, bädd, kanal eller farled i eller utanför ett vattendrag, eller en inrättning som hör till ett vattenstånds- eller vattenregleringsföretag eller ett dike, en vattenledning eller ett avlopp skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för överträdelse av underhållsstadgandena i vattenlagen dömas till böter.

5 §

Den som genom att orsaka störning eller annars uppsåtligen eller av oaktsamhet missbrukar sin rätt att befara ett vattendrag eller gör sig skyldig till missbruk av en sådan rättighet som nämns i 1 kap. 27-31 §§ skall, om det inte är fråga om en gärning eller försummelse som avses i 6 § i detta kapitel och om inte för gärningen stadgas strängare straff på något annat ställe i lag, för överträdelse av vattenlagens stadganden om nyttjanderätt, dömas till böter.

6 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) i ett vattendrag med en fastställd flottningsstadga bedriver flottning på ett annat sätt eller under en annan tid än den som stadgan anger eller på något annat sätt bryter mot bestämmelserna i den eller bedriver flottning på ett annat sätt än ett interimstillstånd för flottningen förutsätter,

2) på ett område för samfälld flottning bedriver separat flottning utan behörigt tillstånd, där sådant behövs,

3) missbrukar den flottandes rättigheter enligt 5 kap. 3-5 §§,

4) trots att han har förordnats till att bygga ut ett vattendrag underlåter att fullgöra sin uppgift,

5) trots att han är skyldig att underhålla ett vattendrag för flottning försummar att underhålla anläggningar eller anordningar som gjorts för detta ändamål,

6) underlåter att iaktta vad som har bestämts när det gäller att sedan flottningen har slutförts eller flottningssättet ändrats avlägsna anläggningar eller anordningar som har uppförts för flottningen,

7) i sin egenskap av flottande underlåter att fullgöra sin skyldighet att enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser säkerställa andras intressen,

8) i sin egenskap av flottande underlåter att anmäla sitt ombud eller i sin egenskap av flottgodsets ägare att anmäla sitt virkesmärke,

9) i strid med 5 kap. 93 § underlåter att förse flottgods med märke eller flottar obarkat virke då det är förbjudet i denna lag eller med stöd av den eller

10) i sin egenskap av flottande försummar en anmälan enligt 5 kap. 5 § 2 mom. om en ändring i vattenståndet eller vattnets lopp eller trots ett behörigt yrkande underlåter att låta förrätta syn som nämns i lagrummet,

skall, om inte gärningen skall bestraffas enligt 3 § eller 48 kap. strafflagen, för flottningsförseelse dömas till böter.

Vad som stadgas om flottande eller ägare av virke tillämpas även på medlem av flottningsförenings styrelse och flottningschef.

7 §

Den som utan laga rätt hindrar någon från att befara ett vattendrag, flotta virke eller att använda ett vatten- eller jordområde på något annat sätt som har sin grund i denna lag eller i ett tillstånd eller en bestämmelse som har utfärdats med stöd av den, skall för hindrande av nyttjande av vattendrag dömas till böter.

8 §

Den som försummar den i 1 kap. 23 § nämnda anmälningsskyldigheten skall, om försummelsen inte är ringa, dömas till böter.

9 §

Allmän åklagare får inte väcka åtal för en gärning som avses i 2-7 §§ i detta kapitel genom vilken endast en enskilds intresse eller rättighet har kränkts, om inte målsäganden anmäler gärningen till åtal.

14 kap.

Allmänna stadganden om förfarandet

5 a §

Har allmänt intresse kränkts skall den allmänna tillsynsmyndighet som avses i 21 kap. 1 § 1 mom. ges tillfälle att föra talan i målet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Forum i ärenden som gäller brott mot vattenlagen (264/61) och som är anhängiga vid vattendomstolarna eller högsta domstolen när denna lag träder i kraft bestäms enligt den tidigare lagen tills de har avgjorts med laga kraft vunnen dom.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.