694/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 9 § lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § lagen den 29 september 1978 om företagshälsovård (743/78) som följer:

9 §
Straff

En arbetsgivare eller en företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte iakttar vad 4 § stadgar om samarbete skall för brott mot samarbetsskyldighet i företagshälsovård dömas till böter.

Om straff för brott mot arbetarskyddsföreskrifterna samt för orsakande av bristfällighet eller missförhållande som strider mot arbetarskyddsföreskrifterna eller möjliggörande av att ett sådant tillstånd fortgår stadgas i 47 kap. 1 § strafflagen.

Innan allmänna åklagaren väcker åtal för brott mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, skall han, om inte arbetarskyddsmyndigheten anmält brottet för väckande av åtal, inhämta utlåtande i saken av nämnda myndighet. Allmänna åklagaren skall i god tid innan åtalsärendet tas upp till behandling i domstol underrätta vederbörande arbetarskyddsmyndighet om saken.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.