689/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 24 § 1 mom., 25 § 1 mom. och 26 § lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73),

av dessa lagrum 24 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 16 januari 1987 (29/87) och 26 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 26 november 1993 (1035/93), samt

fogas till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 26 november 1993, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

24 §

Om det finns sannolika skäl att befara att någon har begått en gärning som är straffbar enligt lagstiftningen om arbetarskyddet eller 47 kap. strafflagen, skall arbetarskyddsmyndigheten anmäla saken till allmänna åklagaren. Anmälan behöver likväl inte göras, om allmänt intresse med hänsyn till överträdelsens obetydlighet och arbetarskyddet på arbetsstället inte påkallar anmälan.


25 §

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 5 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.

Till straff för brott mot den tystnadsplikt för tjänstemän och offentligt anställda arbetstagare som avses i 6 § döms enligt 40 kap. 5 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.


26 §

Om straff för brott mot arbetarskyddsföreskrifterna samt för orsakande av bristfällighet eller missförhållande som strider mot arbetarskyddsföreskrifterna eller möjliggörande av att ett sådant tillstånd fortgår stadgas i 47 kap. 1 § strafflagen.

Om straff för överträdelse av förbud som utfärdats med stöd av 21 a § 2 mom. stadgas i 47 kap. 6 § 2 mom. strafflagen.

Om straff för kränkning av en arbetarskyddsfullmäktigs rättigheter stadgas i 47 kap. 4 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
StoUB 10/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.