685/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i semesterlagen för sjömän av den 1 juni 1984 (433/84) 33 § samt

ändras 31 och 32 §§ som följer:

31 §
Brott mot semesterstadgandena för sjömän

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att ge en arbetsgivare semester enligt denna lag eller som i strid med lagen håller en arbetstagare i arbete under den tid som han bestämt för semester eller

2) försummar sin skyldighet enligt 29 §,

skall för brott mot semesterstadgandena för sjömän dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.

32 §
Arbetstidsbrott

Om straff för försummelse eller missbruk i fråga om semesterbokföring som avses i 30 § 1 mom. samt för ett sådant brott mot semesterstadgandena för sjömän som har begåtts trots en arbetarskyddsmyndighets uppmaning, order eller förbud, stadgas i 47 kap. 2 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.