675/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 16 § lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/78), sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 21 december 1990 (1195/90), som följer:

16 §
Straffstadganden

En som hör till ledningen för en koncern, en arbetsgivare eller företrädare för dessa som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta 7, 9, 11 eller 11 d § eller vad 13 § stadgar om annat än betalningsskyldighet eller som väsentligen underlåter att iaktta vad som i ett avtal som avses i 11 c § 1 mom. har överenskommits om informationskyldigheten, skall för brott mot samarbetsskyldighet dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.

Om straff för brott mot 11 e § stadgas i 47 kap. 5 § strafflagen.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 12 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.