669/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av lagen om försvarstillstånd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om försvarstillstånd av den 22 juli 1991 (1083/91) 41 § samt

ändras 39, 40 och 42 §§ som följer:

39 §

Om straff för obehörigt offentliggörande eller röjande för någon annan av en sådan uppgift som avses i 13 § stadgas i 12 kap. 6-8 §§ strafflagen.

40 §

Om straff för av grov oaktsamhet begånget obehörigt offentliggörande eller röjande för någon annan av en sådan i 13 § avsedd uppgift som enligt vad som har stadgats eller bestämts skall hållas hemlig stadgas i 12 kap. 9 § strafflagen.

42 §

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 32 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.