614/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 36 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 36 § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) som följer:

36 §
Tystnadsplikt

Den som vid fullgörande av uppdrag enligt denna lag har fått uppgifter om en sammanslutnings eller enskild persons ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller om någons hälsotillstånd, får inte olovligen röja dem.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.