586/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av lagen om förvaltningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 6 augusti 1982 om förvaltningsförfarande (598/82) en ny 6 a § som följer:

6 a §
Tystnadsplikt för ombud, biträden och dem som biträder dessa

Ett ombud, ett biträde eller den som biträder dessa får inte olovligen röja en enskild persons eller en familjs hemlighet som huvudmannen anförtrott honom, eller någon annan sådan förtrolig omständighet som han fått kännedom om i sitt uppdrag.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.