574/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Upphovsrättsförordning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61):

Fotokopiering i arkiv, bibliotek och museer
1 §

I 16 § 1 mom. upphovsrättslagen (404/61) angiven rätt att för sin verksamhet framställa exemplar av ett verk tillkommer, på villkor som stadgas i 3-6 §§, följande inrättningar:

1) arkivbildare enligt 1 § 1-3 och 5 punkten arkivlagen (831/94), republikens presidents arkiv, evangelisk-lutherska kyrkans arkiv och myndigheternas arkiv i landskapet Åland,

2) Riksdagsbiblioteket, högskolornas bibliotek och andra vetenskapliga bibliotek som staten är huvudman för, Depåbiblioteket, centralbiblioteket för de allmänna biblioteken och landskapsbiblioteken, samt

3) de statsägda museerna.

2 §

Undervisningsministeriet kan även ge den rätt som avses i 1 § åt andra arkiv, bibliotek och museer än de som avses i 1 §.

3 §

Arkiv, bibliotek och museer får genom mikrofilmning eller annat liknande förfarande framställa kopior av material i sina samlingar i den utsträckning som påkallas av skyddssynpunkter.

Av sådant material som ingår i samlingarna och som på grund av sin ömtålighet eller svårersättlighet inte i original skall göras tillgängligt för lånesökande, får genom fotokopiering framställas kopior för utlåning; mera än två kopior får dock framställas endast av särskilda skäl.

Omfattar materialet sådant skyddat verk, som inte har offentliggjorts, får kopiering inte ske utan upphovsmannens samtycke.

4 §

Genom fotokopiering får även framställas kopior av enstaka artiklar i samlingsverk, tidningar eller tidskrifter samt av korta avsnitt i andra utgivna verk för att, då det anses ändamålsenligt, för forsknings- eller studiesyfte utlämnas till lånesökande i stället för de volymer eller häften i vilka de ingår. Till varje lånesökande får utlämnas endast en kopia av varje artikel eller avsnitt.

5 §

Är ett exemplar av ett verk ofullständigt, får de felande partierna framställas genom fotokopiering, om dessa utgör en mindre del av hela verket.

Framställning av en felande del av ett verk, som utkommit i flera delar, och av felande band eller häften av tidskrifter och liknande får

dock ske endast om delen, bandet eller häftet inte kan fås i bokhandeln eller från utgivaren eller förläggaren.

6 §

Bibliotek, som enligt vad som stadgas om detta skall tillställas friexemplar av tryckt skrift, får, då särskilda skäl föreligger, genom fotokopiering framställa en kopia av ett utgivet verk, som anses böra förvärvas till dess samlingar men inte kan fås i bokhandeln eller från utgivaren eller förläggaren. Av varje verk får endast en kopia framställas.

Framställning av talböcker för handikappade
7 §

Den rätt som avses i 17 § 2 mom. upphovsrättslagen har biblioteket för synskadade om vilket stadgas i lagen om biblioteket för synskadade (11/78), Synskadades Centralförbund rf och Finlands Dövblinda rf.

Rätt till framställning av läromedel enligt 17 § 2 mom. upphovsrättslagen har De Synskadades Kulturtjänst rf, skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu, Svenska skolan för synskadade och Arlainstitutet.

På de talböcker som skall framställas skall upphovsmannens och den utövande konstnärens namn antecknas.

Upptagning för radio- och televisionsutsändning
8 §

Sådan upptagning av verk på en anordning som avses i 25 g § 1 mom. upphovsrättslagen skall utföras med radio- eller televisionsföretagets egen tekniska utrustning.

Ovan i 1 mom. avsedd upptagning får inte, utom i de fall som anges i 10 §, överlämnas till någon annan.

9 §

Sådan upptagning som avses i 8 § får bevaras högst ett år och användas för utsändning högst fyra gånger. Efter nämnda tid eller sedan upptagningen använts det tillåtna antalet gånger, skall den, om inte något annat avtalas med upphovsmannen eller följer av 10 §, förstöras eller utplånas.

10 §

En upptagning, som har överlämnats till Rundradion Ab:s arkiv och som har dokumentariskt värde, får bevaras där även efter den tid eller den användning som anges i 9 §.

11 §

Då det anses att en sådan upptagning som avses i 8 § inte kan bevaras i original på lämpligt sätt, får den överföras på nytt underlag, varvid originalupptagningen skall förstöras eller utplånas.

Skall upptagningen användas för utsändning och är det av tekniska skäl inte lämpligt att därvid använda originalupptagningen eller exemplar som framställts med stöd av 1 mom., får för ändamålet framställas ett särskilt exemplar av upptagningen. Efter användningen skall ett sådant exemplar förstöras eller utplånas.

12 §

Vad som stadgas i 8-11 §§ skall tillämpas på motsvarande sätt på upptagning på en anordning av sådana skyddsobjekt som avses i 45, 46, 46 a, 48 och 49 a §§ upphovsrättslagen.

Förbud mot kränkande förfarande med verk
13 §

Förbud, som avses i 53 § upphovsrättslagen, meddelas av undervisningsministeriet.

Skiljeförfarande
14 §

Meningsskiljaktigheter enligt 54 § upphovsrättslagen avgörs genom skiljeförfarande, till vilket bägge parter utser en skiljeman, varvid de sålunda utsedda kallar en tredje skiljeman till ordförande.

15 §

Om den ena parten har föreslagit motparten skiljeförfarande och utsett en skiljeman, men motparten inte inom en månad efter att ha fått kännedom om det har utsett en skiljeman, anses motparten ha motsatt sig att ärendet avgörs genom skiljeförfarande.

16 §

Till skiljemannen och deras sekreterare betalas av statsmedel ett av undervisningsministeriet bestämt skäligt arvode samt ersättning för de rese- och övriga kostnader som förfarandet orsakar.

17 §

I övrigt följs i tillämpliga delar lagen om skiljeförfarande (967/92).

Upphovsrättsrådet
18 §

Till upphovsrättsrådet förordnar statsrådet på framställning av undervisningsministeriet för tre år i sänder ordförande, vice ordförande och högst femton andra medlemmar ävensom en personlig suppleant för var och en av dem.

19 §

I upphovsrättsrådet skall ingå företrädare för de centrala grupperna av innehavare av de rättigheter som är stadgade i upphovsrättslagen samt av nyttjarna till de skyddsobjekt som avses i nämnda lag.

Upphovsrättsrådets ordförande, vice ordförande och minst en annan medlem samt deras suppleanter skall ha avlagt juris kandidatexamen, vara förtrogna med upphovsrätten och inte kunna anses företräda de i 1 mom. avsedda innehavare av rättigheter eller nyttjarna av skyddsobjekt.

20 §

Upphovsrättsrådets beslutanderätt kan i ärenden som rådet bestämmer utövas av sektion som rådet tillsatt för handläggning av visst ärende eller ärenden gällande visst område.

Till sektion hör en ordförande, vartill rådet förordnar en i 19 § 2 mom. nämnd medlem, samt erforderligt antal andra medlemmar.

21 §

Upphovsrättsrådet är beslutfört, då rådets ordförande eller vice ordförande och minst fem andra medlemmar är tillstädes.

Sektion är beslutför, då sektionens ordförande och minst en annan medlem är tillstädes.

22 §

Till ordförande, medlemmar och sekreterare i upphovsrättsrådet och dess sektioner samt till sakkunniga som hörs av rådet eller dess sektioner betalas arvode samt dagtraktamente och resekostnadsersättning enligt vad som är bestämt om statens kommittéer.

23 §

Närmare bestämmelser om upphovsrättsrådets verksamhet kan ges i rådets arbetsordning, som på rådets framställning fastställs av undervisningsministeriet.

Ersättning för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk
24 §

Såsom i 26 a § upphovsrättslagen avsedd anordning avses ljud- och bildband samt annan anordning, som med hänsyn till sina tekniska egenskaper och sitt bruksändamål är ägnat för framställning av exemplar för enskilt bruk.

Såsom i 26 a § upphovsrättslagen avsedd anordning anses även för upptagning av ljud eller bild ägnat band som är oklippt.

Såsom i 1 mom. avsedd anordning anses också ljud- och bildband eller annan anordning på vilken upptagningar helt eller delvis har gjorts, om det av anordningens tekniska egenskaper, av anordningens eller dess förpacknings utseende, av den normalt mindre andel av anordningens speltid som har tagits upp på anordningen, av anordningens import- eller försäljningspris eller av andra omständigheter kan slutas att anordningen uppenbarligen är avsedd att användas på samma sätt som en anordning på vilken upptagningar inte har gjorts.

25 §

Undervisningsministeriet fastställer beloppet av den i 26 a § upphovsrättslagen avsedda avgiften, varvid såsom betalningsgrund nyttjas anordningens speltid beräknad enligt varje påbörjad minut.

26 §

Om i 26 a § upphovsrättslagen avsedd anordnings speltid kan regleras av nyttjaren eller eljest varierar, uppbäres avgiften beräknad på basis av anordningens genomsnittliga speltid.

Avgiften uppbärs i fall som avses i 24 § 3 mom. på basis av anordningens hela speltid.

27 §

En anordning som avses i 26 a § upphovsrättslagen anses tillverkad då den förts från platsen för tillverkningen, dock senast då den övergått ur tillverkarens ägo. Såsom plats för tillverkningen anses det område, där den slutliga tillverkningen sker, samt tillverkarens i omedelbar anslutning till sådant område befintliga lager.

28 §

En anordning som avses i 26 a § upphovsrättslagen anses vara införd i landet då den har överlåtits från tullbevakningen. Om anordningen har införts från en stat som är medlem i Europeiska unionen, anses den vara införd när den har förts över gränsen.

29 §

En anordning som avses i 26 a § upphovsrättslagen anses vara utförd ur landet då det transportmedel i vilket anordningen lastats efter slutlig tullklarering avgått från landet, och, vid utförsel till en stat som är medlem i Europeiska unionen då det på något annat sätt bevisligen avgått från landet. Om anordningen utförs per post anses den vara utförd när den av posten mottagits för transport.

30 §

Såsom i 26 e § l mom. 2 punkten upphovsrättslagen avsedd yrkesmässig upptagning av ljud eller bild anses verksamhet,

1) som är fortlöpande och regelbunden, som utövas i förvärvssyfte och vari upptagningarna framställes för att överlåtas vidare till allmänheten; eller

2) vari upptagningen är en förutsättning för verksamheten eller eljest är central i denna och hör till dens verksamhetsområde, som utför upptagningen.

Såsom yrkesmässig betraktas även läroinrättningarnas och högskolornas upptagningsverksamhet i undervisning och vid vetenskaplig forskning.

31 §

Organisation som handhar uppbörden av avgiften skall årligen till undervisningsministeriet avge redovisning angående kostnaderna för uppbörd och administration av avgiften samt angående nyttjandet av dess avkastning.

32 §

Till de uppgifter som avser uppbörden av avgiften hör uppbörden av avgiften från de betalningsskyldiga, övervakning av att den stadgade betalningsskyldigheten fullgöres, uppbevaring av de genom betalning influtna medlen intill dess redovisning sker, ombesörjande av att avgifter enligt gällande stadganden återbetalas eller att uppbörden av dem lämnas därhän, utanordning av de uppburna medlen i enlighet med den i 37 § nämnda planen samt avgivande av den i 31 § nämnda redovisningen.

33 §

De medel som influtit genom avgifterna skall uppbevaras på separata konton och, så långt den av uppbörden av medlen och planen för deras nyttjande betingade betalningsberedskapen det tillåter, vara placerade mot betryggande säkerhet samt med sakenlig ränta.

34 §

De sakenliga och med verifikat styrkta kostnader, vilka föranleds av de ovan i 32 § avsedda uppgifterna, bestrides ur de medel som inflyter genom avgiften.

35 §

Organisationen skall bereda undervisningsministeriet möjlighet att granska dess bokföring, förvaltning och nyttjande av medel till den del det är fråga om skötsel av de i 32 § nämnda uppgifterna.

36 §

Av beslut i stöd av 26 b § upphovsrättslagen angående godkännande av organisation för uppbörd av avgiften skall de i 31-35 §§ nämnda omständigheterna framgå.

37 §

Undervisningsministeriet godkänner den i 26 b § upphovsrättslagen avsedda planen för nyttjandet av avgiftens avkastning årligen efter utloppet av den i lagens 26 e § 2 mom. stadgade fristen för yrkande på återbäring.

38 §

Av den i 26 b § upphovsrättslagen nämnda planen skall framgå:

1) i vilket förhållande medlen skall nyttjas för i 26 a § upphovsrättslagen avsedda ersättningar och gemensamma ändamål;

2) kostnaderna för uppbörd och administration;

3) de sammanslutningar till vilka medel skall betalas; samt

4) varje sammanslutnings andelar och de ändamål, för vilka medlen nyttjas.

39 §

Såsom för upphovsmännen gemensamma i 26 a § upphovsrättslagen avsedda ändamål betraktas bland annat främjande av musik-, film-, televisions- och videokultur, däri inbegripna syften som främjar upphovsmännens sysselsättning och produktionen av kulturtjänster samt utbildning och forskning.

40 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

Genom denna förordning upphävs upphovsrättsförordningen av den 25 augusti 1961 (441/61) jämte ändringar.

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.