567/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 maj 1988 om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/88) 6, 8 och 19 §§ samt

ändras 2 § 1 mom. 3-5 punkten och 3 mom., 3 §, 4 § 2 mom., 7 §, 9 § 1 mom., 10 §, 12 § 1 mom., 17 § 1 och 3 mom., 18 §, 20 § 1 mom., 21 § 2 mom., 22 §, 23 § 2 mom. och 24 § som följer:

2 §

Vid ägoreglering i enlighet med denna lag kan


3) ett samfällt område eller en del därav inlösas och överföras till en fastighet,

4) skifte av tillandning verkställas, fristående tillandning ombildas till lägenhet samt tillandning inlösas,

5) ett servitut som avses i fastighetsbildningslagen (554/95) stiftas, överflyttas och upphävas, samt


Vid ägoreglering får dessutom vidtas sådana i fastighetsbildningslagen nämnda åtgärder som klarheten i registerväsendet och i fastighetssystemet förutsätter.

3 §

Ägoreglering verkställs vid en ägoregleringsförrättning, angående vilken, om inte något annat följer av denna lag, i tillämpliga delar gäller vad fastighetsbildningslagen stadgar om nyskifte.

Om inte något annat stadgas i denna lag, skall på de åtgärder som nämns i 2 § 1 mom. 1-5 punkten tillämpas vad fastighetsbildningslagen stadgar om förfarandet vid dem samt på reglering av enskilda vägar vad lagen om enskilda vägar (358/62) stadgar om förfarandet vid vägförrättning.

4 §

Så snart de i 21 kap. 8 a § vattenlagen avsedda beslutshandlingarna har inkommit till lantmäteribyrån skall denna, om ägoreglering kan bli nödvändig, förordna om verkställande av ägoregleringsförrättning. Om det inte finns något uppenbart hinder för ägoregleringsförrättning skall lantmäteribyrån, så snart de i 19 kap. 5 a § 1 mom. vattenlagen nämnda handlingarna inkommit till den, utfärda förordnande om sådan förrättning. I de fall som avses i 19 kap. 5 a § 3 mom. och 21 kap. 8 a § 2 mom. vattenlagen skall förrättningsförordnande meddelas på de villkor som stadgas i dessa lagrum.


7 §

Överföring av ett område från en fastighet till en annan får verkställas, om inte motsvarande förbättring av skiftesläggningen kan uppnås genom ägobyte. Om ägarna av den överlåtande och den mottagande fastigheten så avtalar, får dock överföring av område verkställas i stället för ägobyte. Om fastigheterna har olika ägare, skall ägaren av den mottagande fastigheten betala full ersättning till den överlåtande fastighetens ägare för det område som överförs.

9 §

Beträffande förutsättningarna för stiftande, överflyttande och upphävande av servitut gäller vad fastighetsbildningslagen stadgar om detta. Servitut kan dock stiftas också om sakägarna inte kommer överens därom.


10 §

Till den del inte något annat stadgas i 7 eller 9 § skall på förutsättningarna för åtgärder som nämns i 2 § 1 mom. 1-5 punkten tillämpas vad fastighetsbildningslagen stadgar om dem. Åtgärderna förutsätter likväl inte samtycke av fastighetens ägare.

12 §

I samband med ägoreglering kan styckning av outbrutet område och rågång verkställas utan särskilt förordnande, med iakttagande av fastighetsbildningslagen. Styckningen får dock inte nämnvärt fördröja ägoregleringen.


17 §

Ett område som vid regleringsförrättning överförs från en fastighet till en annan befrias från de panträtter som hänför sig till området. Panträtter som belastar den mottagande fastigheten hänför sig efter det ägoregleringen vunnit laga kraft även till det område som överförts till fastigheten.


Förordnas det inte att ersättningen skall deponeras, gäller i fråga om betalningen av den vad fastighetsbildningslagen stadgar om detta.

18 §

Verkställande av ägoreglering förutsätter inte samtycke av innehavaren av en lego- eller bruksrätt eller annan därmed jämförbar nyttjanderätt. Byter ett område ägare på grund av en regleringsåtgärd, skall nyttjanderättshavarnas ställning ordnas med iakttagande av vad som stadgas i fastighetsbildningslagen.

20 §

Sakägarna skall betala förrättningskostnaderna för ägoregleringen på det sätt som de kommer överens om. Kan sakägarna inte enas om hur kostnaderna skall betalas, skall dessa påföras varje sakägare enligt den nytta som ägoregleringen medfört. I övrigt tillämpas på förrättningskostnaderna och betalningen av dem samt på ersättningarna vad som stadgas om dem i fastighetsbildningslagen, om inte något annat stadgas i denna lag.


21 §

Förrättningsmännen skall göra upp ett kostnadsförslag för byggandet av de vägar som nämns i 1 mom. samt bestämma den tid inom vilken vägarna skall vara färdiga. Lantmäteribyrån kan av särskilda skäl på ansökan av väglaget eller, om något väglag inte har grundats, på gemensam ansökan av vägdelägarna bevilja förlängning av den tid som förrättningsmännen utsatt.

22 §

En fastighetsförrättningsavgift som sakägarna skall betala med anledning av en ägoreglering kan sänkas eller helt efterskänkas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i lagen om stöd för nyskiften.

23 §

Ägorna får tillträdas när förrättningen har antecknats i fastighetsregistret.

24 §

Om sökande av ändring i en ägoregleringsförrättning gäller i tillämpliga delar vad som i fastighetsbildningslagen stadgas om sökande av ändring i en fastighetsförrättning.

Medan en förrättning pågår får ändring likväl sökas särskilt endast i ett avgörande genom vilket ett yrkande om rätt att vara sakägare vid förrättningen, en jävsanmärkning, ett yrkande om avbrytande av förrättningen eller ett yrkande om inställelse av förrättningen har förkastats. Dessutom får medan förrättningen pågår ändring sökas särskilt i ett avgörande som gäller en rågång som har verkställts i samband med förrättningen eller förkastande av ett yrkande om verkställande av en sådan rågång, om förrättningsingenjören finner det ändamålsenligt att ändring får sökas medan förrättningen pågår.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 227/94
JsUB 45/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.