556/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) 14 §, 16 § 1 mom., 17 §, 23 § 2 mom., mellanrubriken före 49 a §, 49 a §, 81 § 1 mom., 83 §, 89 § 1 och 4 mom. samt 91 §,

av dessa lagrum 49 a § sådan den lyder i lag av den 26 juli 1993 (709/93), samt 89 § 1 och 4 mom. och 91 § sådana de lyder i lag av den 26 november 1993 (1017/93), samt

fogas till lagen en ny 51 § i stället för den 51 § som upphävts genom nämnda lag av den 26 juli 1993 som följer:

14 §

Gode männen kallas av förrättningsingenjören bland dem som valts till gode män vid fastighetsförrättningar. När gode män kallas skall sörjas för att gode männen turar om tillräckligt. Samma gode män skall dock såvitt möjligt fungera vid samma inlösningsförrättning. Angående gode män gäller i övrigt vad fastighetsbildningslagen (554/95) stadgar om gode män.

16 §

Om inte något annat följer av stadgandena i denna lag, gäller angående delgivning och annat förfarande vid en förrättning i tillämpliga delar vad fastighetsbildningslagen stadgar om fastighetsförrättningar.


17 §

Om jäv för medlemmarna i en inlösningskommission och om fattande av beslut i inlösningskommissionen gäller vad fastighetsbildningslagen stadgar om jäv för förrättningsmän och om fattande av beslut.

23 §

För här avsedd ägoreglering fordras inte samtycke av ägaren eller av den som har panträtt i eller särskild rättighet till fastigheten. Om sakägarna samtycker till detta, kan vid inlösningsförrättningen även göras andra än i 1 mom. avsedda ägobyten och överföringar av områden, såvida de behövs för åstadkommande av en till följd av inlösningen nödvändig och ändamålsenlig ägoreglering. Ett område som undergått reglering befrias från panträtt som hänför sig till detta och, om något annat inte bestäms vid regleringen, även från en annan rättighet som har belastat området.


Bildande av inlösningsenheter
49 a §

Av ett område som har inlösts enligt denna lag med äganderätt bildas en eller flera inlösningsenheter så att av områden som har inlösts för olika användningssyften bildas olika enheter. Inlösningsenheter kan även bildas på annat sätt, om den som ansöker om inlösen begär detta eller om det annars är ändamålsenligt och klarheten i fastighetssystemet inte äventyras. Med inlösarens medgivande kan ett inlöst område införlivas med en expropriationsenhet som han äger sedan tidigare och som tjänar samma syfte. Områden som hör till olika kommuner får inte ingå i en och samma expropriationsenhet.

Om inlösen sker med stöd av byggnadslagen, kan av det inlösta området på inlösarens begäran bildas en annan fastighet än en inlösningsenhet. När tomtmätning eller mätning av allmänt område har utförts på det område som är föremål för inlösen, skall det inlösta området dock i fastighetsregistret införas som tomt eller allmänt område, såvida förutsättningar för införande föreligger, med iakttagande av fastighetsbildningslagen.

51 §

Förrättningsingenjören skall, sedan besvärstiden gått till ända och senast inom 60 dagar från det inlösningsbeslutet har avkunnats, sända handlingarna jämte kartor till fastighetsregisterföraren för införande av förrättningen i fastighetsregistret enligt 192 § fastighetsbildningslagen. Av särskilda skäl kan fastighetsregisterföraren på begäran förlänga nämnda tid.

81 §

Sökanden skall betala kostnader som föranleds av att inlösningsförrättning och förhandsbesittningstagande verkställs, och härvid skall stadgandena i fastighetsbildningslagen ochlagen om fastighetsförrättningsavgift (558/95) iakttas. Kostnaderna för en särskild förrättning som avses i 71 § och 75 § 2 mom. samt i 72 § 3 mom. skall likväl påföras den som har yrkat på förrättningen, om yrkandet är uppenbart obefogat.


83 §

Angående arvode och kostnadsersättningar till god man gäller vad om fastighetsförrättningar stadgas särskilt.

89 §

Ändring i ett beslut som fattats vid en inlösningsförrättning kan sökas genom besvär hos jorddomstolen i den ordning som fastighetsbildningslagen stadgar.


När jorddomstolen behandlar ett besvärsärende skall den i tillämpliga delar iaktta fastighetsbildningslagen.

91 §

När ändring söks i ett avgörande som jorddomstolen har fattat med stöd av denna lag, skall i tillämpliga delar iakttas vad fastighetsbildningslagen stadgar om sökande av ändring.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 227/94
JsUB 45/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.