547/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av lagen om lagfarts- och inteckningsregister

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 mars 1987 om intecknings- och lagfartsregister (353/87) 1-14, 19 och 20 §§ samt mellanrubrikerna före 1, 4, 10, 14, 16, 18, 23 och 27 §§,

ändras 15, 16, 21 och 22 §§ samt

fogas till lagen en ny 26 a § som följer:

15 §

Lagfarts- och inteckningsregistret förs av justitieministeriet. Inskrivningsärendena skall handläggas och avgöras av inskrivningsmyndigheterna.

16 §

Domstolarna och övriga rättsförvaltningsmyndigheter, de myndigheter som sköter fastighetsbildningsuppgifter samt kommunerna i fråga om de fastigheter över vilka de för fastighetsregister, har rätt att för eget bruk utan avgift få uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret.

21 §

Lagfarts- och inteckningsregistrets uppgifter om fastighetsindelningen baserar sig på det fastighetsregister som avses i fastighetsregisterlagen (392/85). Lagfarts- och inteckningsregisterföraren har rätt att för inrättandet och upprätthållandet av lagfarts- och inteckningsregistret avgiftsfritt ur fastighetsregistret få uppgifter om fastigheter samt övriga jord- och vattenområdesenheter.

Till lagfarts- och inteckningsregistret kan genom justitieministeriets beslut för upprätthållande av registret, från befolkningsdatasystemet överföras identifieringsuppgifter om personer samt uppgifter om sådan rätt att förfoga över fastigheter och särskilda rättigheter som tillkommer fastighetsägare eller innehavare av särskilda rättigheter. Motsvarande uppgifter kan överföras också från handelsregistret och de övriga register som förs över sammanslutningar och stiftelser samt från företagsinteckningsregistret.

Lantmäteribyrån skall, efter att ha kontrollerat uppgifterna om överlåtelseobjektet, för anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret tillställa registerföraren uppgifter om fastighetsöverlåtelser som grundar sig på köpvittnets meddelanden.

22 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

26 a §

Justitieministeriet skall ombesörja att de säkerhetskopior som gjorts av anteckningarna i lagfarts- och inteckningsregistret bevaras.

Om förandet eller användningen av lagfarts- och inteckningsregistret med hjälp av automatisk databehandling förhindras eller försvåras annat än tillfälligt på grund av avbrott i telekommunikationsförbindelserna eller en driftstörning i datasystemen eller av någon annan därmed jämförbar orsak, kan justitieministeriet besluta hur registret skall föras under den tid som nämns i beslutet. Beslutet kan gälla vissa inskrivningsmyndigheters verksamhetsområde helt eller delvis eller endast en del av uppgifterna i registret. Justitieministeriet skall ombesörja att inskrivningsmyndigheterna får de uppgifter om tidigare inskrivningsanteckningar som är nödvändiga för att ett provisoriskt register skall kunna föras.

Justitieministeriet kan i sitt beslut förlänga de frister som nämns i 7 kap. 3 § och 17 kap. 10 § jordabalken (540/95) och som anger inom vilken tid en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret anses ha kommit någon till kännedom. I beslutet kan även bestämmas hur uppgifter skall lämnas ur lagfarts- och inteckningsregistret och hur meddelanden skall tillställas inskrivningsmyndigheten eller registerföraren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 120/94
LaUB 27/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.