543/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av 6 och 13 §§ förordningen om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förordningen den 9 november 1868 om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer 13 §, sådan den lyder i lag av den 5 februari 1965 (49/65), samt

fogas till 6 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §

En borgenär med fastighetspanträtt har rätt att få betalning för sin fordran ur den egendom som utgör säkerhet, även om han inte har bevakat sin fordran enligt 1 §.

13 §

Om en borgenär har fastighetspanträtt eller innehar lös egendom som pant, har han rätt att få betalning för sin fordran ur den egendom som utgör säkerhet, även om han inte efter offentlig stämning har uppgivit sin fordran. Vad 5 § stadgar gäller också kvittningsrätt på grundval av en sådan motfordran som inte har uppgivits efter offentlig stämning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 120/94
LaUB 27/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.