542/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av 38 och 39 §§ äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29) 39 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag av den 16 april 1987 (411/87), samt

ändras 38 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 16 april 1987, som följer:

38 §

En make får inte utan den andra makens skriftliga samtycke överlåta fast egendom som är avsedd att användas som makarnas gemensamma hem. Makens samtycke behövs dock inte, om den egendom som överlåts är avsedd att huvudsakligen användas för något annat ändamål och om en uteslutning av hemmet och därtill hörande markområde från överlåtelsen avsevärt skulle sänka den fasta egendomens värde. Vad som stadgas om fast egendom gäller också en byggnad på annans mark och nyttjanderätten till marken. Med överlåtelsen jämställs att fast egendom hyrs ut eller att annan nyttjanderätt upplåts i den.

En rättshandling som en make företagit i strid med 1 mom. skall förklaras ogiltig, om den andra maken väcker talan därom inom tre månader från det han fick vetskap om rättshandlingen. En överlåtelse av fast egendom blir dock giltig, om lagfart beviljas på förvärvet och mottagaren när förvärvet skedde inte kände eller borde ha känt till att överlåtaren inte hade rätt att överlåta egendomen. Om verkningarna av inskrivning av legorätt eller annan nyttjanderätt i fast egendom gäller i tillämpliga delar vad detta moment stadgar om lagfart.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På rättshandlingar som har slutits innan denna lag trätt i kraft skall de tidigare stadgandena tillämpas.

RP 120/94
LaUB 27/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.