533/1995

Utfärdat i Helsingfors den 11 april 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) beslutat:

1 §
Syfte

Referenskvantiteter för mejerimjölk som har fastställts för producenterna med stöd av lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/95) kan överföras så som bestäms i detta beslut. Angående överföring av referenskvantiteter för direktförsäljning och producenternas rätt att återuppta produktionen och få en särskild referenskvantitet bestäms särskilt.

2 §
Ägande- eller besittningsrättens övergång

Om ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet, efter att en referenskvantitet har fastställts, övergår till en ny ägare eller innehavare som fortsätter att producera mjölk på lägenheten, överförs referenskvantiteten på ansökan till den nya ägaren eller innehavaren.

3 §
Referenskvantiteten för ett döds- eller konkursbo

Den referenskvantitet som har fastställts för en mjölkproducent betraktas som referenskvantitet för producentens döds- eller konkursbo i två år från dödsfallet eller räknat från konkursens början. Efter denna tid tillämpas på sagda referenskvantitet vad som i 2 § bestäms om sådan överföring av referenskvantiteten som sker på ansökan.

4 §
Överföring av produktionen till en annan lägenhet

Om en mjölkproducent i något annat fall än de som avses i 2 och 3 §§ övergår till att idka mjölkproduktion på en annan gårdsbruksenhet som han äger eller besitter än den som den för honom fastställda referenskvantiteten gäller, kan för honom på ansökan fastställas en ny referenskvantitet som är högst lika stor som den tidigare.

5 §
Sammanslagning av referenskvantiteter i anslutning till åkerarealen

Om en mjölkproducent som har en referenskvantitet från förut har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet som ligger på högst 30 kilometers avstånd från driftscentrumet, eller minst hälften av gårdsbruksenhetens åkrar, eller ifall det är fråga om en sammanslutning (produktionsring) som består av två eller flera gårdsbruksenheter eller om äkta makar för vilka separata referenskvantiteter har fastställts, kan gårdsbruksenheternas referenskvantiteter sammanslås. Är det fråga om arrendering av en lägenhet eller dess åkrar sammanslås referenskvantiteterna fram till utgången av den produktionsperiod under vilken arrendeavtalet upphör. Under innevarande produktionsperiod kan bara den outnyttjade delen av en referenskvantitet sammanslås.

I fråga om produktionsringar är ytterligare villkor för sammanslagning av referenskvantiteterna att

1) till ansökan har fogats ett avtal om bildande av produktionsringen som innefattar bestämmelser om produktionsringens verksamhet och ett omnämnande av att delägarna i produktionsringen ansvarar solidariskt för betalningen av en eventuell tilläggsavgift för mjölk; och att

2) produktionsringen utgör en funktionell helhet.

När en delägare utträder ur produktionsringen fastställs för honom på ansökan en referenskvantitet som är lika stor som hans tidigare referenskvantitet, och produktionsringens referenskvantitet sänks i motsvarande mån från ingången av följande produktionsperiod.

6 §
Varaktig överföring på basis av avtal

En lägenhets referenskvantitet eller en del därav kan på grundval av ett avtal mellan mjölkproducenterna överföras varaktigt till en annan gårdsbruksenhet inom samma landsbygdsnäringsdistrikt. Hälften av den överlåtande lägenhetens referenskvantitet eller av den överlåtna delen av referenskvantiteten sammanslås med mottagarens referenskvantitet och hälften tillförs den nationella reserven. Som ny referenskvantitet för den lägenhet som överlåter en del av sin referenskvantitet fastställs därvid skillnaden mellan lägenhetens tidigare referenskvantitet och den överlåtna delen därav.

7 §
Uthyrning av referenskvantitet

En lägenhets referenskvantitet eller en del därav kan på grundval av ett avtal mellan producenterna överföras tillfälligt till en annan gårdsbruksenhet inom samma landsbygdsnäringsdistrikt fram till produktionsperiodens utgång. Referenskvantiteten eller en del därav kan hyras ut bara två gånger i rad. Under innevarande produktionsperiod kan bara den outnyttjade delen av en referenskvantitet sammanslås.

8 §
Behörig myndighet

Landsbygdsnäringsdistriktet sammanslår och överför referenskvantiteterna. Ansökan om sammanslagning och överföring av referenskvantiteter skall tillställas landsbygdsnäringsdistriktet före utgången av december före produktionsperiodens utgång.

9 §
Åkerareal

När referenskvantiteter överförs och nya referenskvantiteter beviljas enligt 4-7 §§ är en förutsättning att producenten besitter minst en hektar åker per 12 000 liter referenskvantitet.

10 §
Nationell reserv

En nationell reserv upprättas med tanke på höjningen av fastställda referenskvantiteter och beviljandet av nya referenskvantiteter. Ministeriet kan fördela de referenskvantiteter som ingår i reserven bland landsbygdsnäringsdistrikten att fördelas vidare på de grunder som ministeriet bestämmer.

För de referenskvantiteter som tilldelas ur reserven kan uppbäras en avgift som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer. Intäkterna används till frivilliga köp av referenskvantiteter till reserven att fördelas vidare bland producenterna i syfte att utveckla mjölkproduktionens struktur.

En producent vars referenskvantitet har tillförts reserven med anledning av att produktionen avbrutits har tre år på sig att återuppta mjölkproduktionen, räknat från det att produktionen upphörde.

11 §
Utjämning

Över- och underskridningar av producenternas referenskvantiteter jämnas ut i proportion till referenskvantiteterna på uppköparnivå samt på nationell nivå.

12 §
Behörig myndighet på Åland

På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet de uppgifter som i detta beslut ankommer på landsbygdsnäringsdistriktet. Angående sökande av ändring i länsstyrelsens beslut gäller bestämmelserna i 13 §.

13 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har fattat med stöd av detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då den som söker ändring fick del av beslutet. Hos besvärsnämnden överklagas också beslut somlänsstyrelsen i landskapet Åland har fattat i ett ärende som avses i detta beslut.

14 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 13 april1995.

15 §
Övergångsbestämmelser

På överlåtelser och uthyrningar av produktionskvoter som skett före den 1 april 1995 tillämpas stadgandena om sammanslagning av produktionskvoter i lagen om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84). Nämnda stadganden tillämpas också på sådana överföringar av produktionskvoter som har skett den 1 april eller därefter men innan referenskvantiteten har fastställts slutgiltigt, om kvotöverlåtaren har levererat mjölk till mejeri den 31 mars 1995. Därvid sammanslås de produktionskvoter som ligger till grund för fastställandet av referenskvantiteter i enlighet med stadgandena i nämnda lag.

För en producent som ansöker om fastställande av en referenskvantitet på basis av byte av produktionsinriktning fastställs en temporär referenskvantitet som fastställs slutgiltigt först om producenten inom två år från det att referenskvantiteten beviljades kan visa att han har inlett mjölkproduktion minst tolv månader tidigare och att direktförsäljningen eller leveranserna till mejeri under de tolv senaste månaderna har utgjort 80 procent eller mera av den temporärt beviljade referenskvantiteten. Om den ovan avsedda mjölkmängden understiger 80 procent av summan av referenskvantiteten och den temporärt beviljade referenskvantiteten fastställs den slutgiltiga referenskvantiteten så, att den motsvarar utnyttjandegraden. En temporära beviljad referenskvantitet får inte överlåtas eller hyras ut förrän den har fastställts slutgiltigt och det har gått minst tre år sedan den temporära referenskvantiteten beviljades. Referenskvantiteten återkallas, om producenten bryter mot villkoren i produktionsändringsavtalet eller överlåter något annat än en provisorisk referenskvantitet eller en del därav. De som byter produktionsinriktning och inleder mjölkproduktion den 1 april 1995 eller därefter beviljas på ansökan en referenskvantitet ur den nationella reserven.

Helsingfors den 11 april 1995

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.