532/1995

Utfärdat i Helsingfors den 11 april 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om beviljande av en särskild referenskvantitet för vissa producenter av mjölk och mjölkprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller beviljande av särskilda referenskvantiteter som avses i kommissionens förordning (EG) nr 671/95 om tilldelning av en särskild referenskvantitet för vissa producenter av mjölk och mjölkprodukter i Österrike och Finland.

2 §
Rätt till en särskild referenskvantitet

En särskild referenskvantitet kan på ansökan beviljas

1) en producent som har ingått ett avtal i enlighet med något av de statsrådsbeslut som uppräknas i bilagan till detta beslut, förutsatt att avtalet har gällt tidsbunden minskning av mjölkproduktionen,

2) en övertagare av gårdsbruk som har blivit innehavare av en gårdsbruksenhet som omfattats av en förbindelse om nedläggning av produktionen i enlighet med lagen om avträdelsepension (16/74) eller lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92), förutsatt att lägenheten när avträdelsen skedde hade en gällande produktionskvot för mjölk och att de villkor som bestäms i den förordning som nämns i 1 § uppfylls i övrigt, samt

3) en producent som utan ersättning har avbrutit mjölkproduktionen, förutsatt att han med stöd av 21 § (1173/93) lagen om temporära produktionskvoter för mjölk har rätt att återuppta mjölkproduktionen.

3 §
Ansökan om en särskild referenskvantitet

En särskild referenskvantitet söks hos det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde lägenhetens driftscentrum är beläget.

Ansökan skall göras inom den tidsfrist för återupptagande av produktionen som anges i 21 § (1173/93) lagen om temporära produktionskvoter för mjölk, dock före den 1 maj det sista år då tidsfristen gäller.

4 §
Beviljande av en särskild referenskvantitet

Den särskilda referenskvantiteten beviljas av landsbygdsnäringsdistriktet.

Referenskvantiteten beviljas först såsom temporär. Det slutgiltiga beviljandet sker med stöd av artikel 3.4 i den förordning som nämns i 1 §.

När referenskvantiteten beviljas används följande kriterier såsom kriterier vilka avses i artikel 3.2 i den förordning som nämns i 1 §:

1) producenten besitter minst en hektar åker per 12 000 liter särskild referenskvantitet som söks, och

2) producenten innehar minst sex månader gamla djur som lämpar sig för mjölkproduktion eller han har gjort investeringar eller utarbetat en investeringsplan för utvecklande av lägenhetens mjölkproduktion.

Kriteriet i 3 mom. 1 punkten samt något av de alternativa kriterierna i 2 punkten skall uppfyllas samtidigt. Den investeringsplan som nämns i 2 punkten skall fogas till ansökan.

5 §
Sammanslagning av referenskvantiteter

Om en producent som har beviljats en särskild referenskvantitet bildar en sammanslutning tillsammans med en eller flera mjölkproducenter (produktionsring) kan landsbygdsnäringsdistriktet sammanslå delägarnas referenskvantiteter till en enda referenskvantitet för produktionsringen. Villkoren för sammanslagning är följande:

1) till ansökan om sammanslagning av referenskvantiteter har fogats ett avtal om bildande av produktionsringen som innefattar bestämmelser om produktionsringens verksamhet och ett omnämnande av att delägarna i produktionsringen ansvarar solidariskt för betalningen av en eventuell tilläggsavgift för mjölk,

2) produktionsringen utgör en funktionell helhet,

3) en innehavare av en särskild referenskvantitet som ingår i produktionsringen eller maken till en sådan innehavare är under 65 år,

4) en delägare som innehar en särskild referenskvantitet deltar med sin egen eller familjens arbetsinsats i produktionsringens mjölkproduktion eller i ringens sådan foderproduktion som motsvarar den särskilda referenskvantiteten, och

5) produktionsringen har tillgång till minst en hektar åker per 12 000 liter referenskvantitet.

Om innehavaren av en särskild referenskvantitet utträder ur produktionsringen sänks produktionsringens referenskvantitet med en kvantitet som motsvarar den utträdande delägarens särskilda referenskvantitet. Produktionsringens referenskvantitet sänks med nämnda kvantitet också om innehavaren av en särskild referenskvantitet och hans make har fyllt 65 år, om den särskilda referenskvantiteten inte före det har överförts till en övertagare av gårdsbruket.

När en särskild referenskvantitet slutgiltigt beviljas delägaren i en produktionsring anses det att de andra producenterna i produktionsringen först har producerat sin andel av den sammanslagna referenskvantiteten fullt ut. Den överskjutande delen av produktionen anses utgöra den producents andel som innehar den särskilda referenskvantiteten.

6 §
Behörig myndighet på Åland

På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet de uppgifter som i detta beslut ankommer på landsbygdsnäringsdistriktet. Angående sökande av ändring i länsstyrelsens beslut gäller bestämmelserna i 7 §.

7 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har fattat med stöd av detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då den som söker ändring fick del av beslutet. Hos besvärsnämnden överklagas också beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland har fattat i ett ärende som avses i detta beslut.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 13 april 1995.

Helsingfors den 11 april 1995

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Lagstiftningsråd
Maria Teirikko

Bilaga

Förteckning över statsrådsbeslut som avses i 2 § 1 punkten

1) statsrådets beslut av den 30 januari 1986 om avtal om minskad lantbruksproduktion, som ingås år 1986 (88/86),

2) statsrådets beslut av den 5 februari 1987 om avtal om minskad lantbruksproduktion, som ingås år 1987 (88/87),

3) statsrådets beslut av den 14 januari 1988 om avtal om minskad lantbruksproduktion, vilka ingås år 1988 (23/88),

4) statsrådets beslut av den 14 januari 1988 om avtal om minskad mjölkproduktion, vilka ingås år 1988 (26/88),

5) statsrådets beslut av den 2 februari 1989 om avtal om minskad lantbruksproduktion, vilka ingås år 1989 (99/89),

6) statsrådets beslut av den 25 januari 1990 om avtal om minskad lantbruksproduktion 1990 (72/90),

7) statsrådets beslut av den 22 november 1990 om avtal om avstående från mjölkproduktion, vilka ingås åren 1990 och 1991 (1002/90),

8) statsrådets beslut av den 10 januari 1991 om avtal om minskad lantbruksproduktion 1991 (23/91),

9) statsrådets beslut av den 30 januari 1992 om avtal om minskad lantbruksproduktion 1992 (64/92), och

10) statsrådets beslut av den 2 april 1992 om ändring av statsrådets beslut om avtal om minskad lantbruksproduktion 1992 (300/92).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.