521/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) rubriken för och 1 mom. i 94 a § samt 94 b §,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 18 juni 1993 (1567/93), samt

fogas till lagen en ny 47 a §, till 94 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 18 juni 1993, ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 105 a § som följer:

47 a §
Viss social lagstiftning om vägtransporter

I fråga om rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter iakttas i Finland också vad som bestäms i artiklarna 5.5, 6.1 femte stycket och 7.3 i nämnda förordning. Om tillämpningen av de undantag som anges i artikel 13.1 i rådets förordning bestäms i Finland genom förordning. Om de undantag som anges i artikel 13.2 i rådets förordning beslutar trafikministeriet, som vid behov kan meddela föreskrifter om beviljande av undantag.

94 a §
Övervakning av efterlevnaden av viss social lagstiftning om vägtransporter

Fordonets förare, ägare eller innehavare skall på uppmaning för en polisman eller arbetarskyddsinspektör uppvisa en färdskrivarskiva som han har i sin besittning eller en kopia av den eller en körjournal.


Polisen och arbetarskyddsmyndigheterna skall övervaka att den förordning av rådet som nämns i 47 a § följs. Om verkställande av övervakningen stadgas genom förordning.

94 b §
Tvångsmedel för iakttagande av viss social lagstiftning om vägtransporter

Om det finns sannolika skäl att misstänka att en förseelse som nämns i 105 a § har begåtts, får polisen utan hinder av 5 kap. 1 § 1 mom. tvångsmedelslagen (450/87), för att finna färdskrivarskivan eller körjournalen företa i tvångsmedelslagen angiven husrannsakan i fordonet eller på ett sannolikt förvaringsställe för färdskrivarskivan eller körjournalen.

Om det finns grundad anledning att misstänka att en förare har överträtt bestämmelserna om körtider, raster eller vilotider i den förordning av rådet som nämns i 47 a §, får polisen hindra föraren från att fortsätta köra, tills en föreskriven rast eller vilotid har hållits.

105 a §
Brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter

En förare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om körtider, raster och vilotider i den förordning av rådet som nämns i 47 a § samt en arbetsgivare eller dennes ombud som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot artikel 5, 10, 14 eller 15, skall för brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter dömas till böter. Föraren skall dock inte dömas till straff, om strafforsaken är en förseelse som har begåtts av arbetsgivaren eller dennes ombud.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 355/94
TrUB 24/94
Rådets förordning (EEG) nr 3820/85

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.