516/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om musikläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Uppgifter och huvudman

1 §

Musikläroanstalterna har till uppgift att meddela grundundervisning i tonkonst och i andra konstarter i anslutning till den, att förbereda studerandena för yrkesstudier och att ge yrkesutbildning i musik samt ordna annan verksamhet i anslutning till utvecklandet av musikkulturen.

En musikläroanstalt kan även ordna den utbildning och de tjänster som hör till dess uppgiftsområde som avgiftsbelagd serviceverksamhet.

2 §

En musikläroanstalt kan med tillstånd av undervisningsministeriet drivas av en kommun eller en samkommun eller en registrerad sammanslutning eller en registrerad stiftelse. En förutsättning för att tillstånd att driva läroanstalten skall beviljas är att musikläroanstalten behövs med tanke på musikfostran inom dess verksamhetsområde och att den inte drivs för uppnående av ekonomisk vinst.

Undervisningsministeriet beslutar om ändring i tillståndet att driva en musikläroanstalt.

3 §

De musikläroanstalter som avses i denna lag är musikinstituten och konservatorierna vid vilka bägge meddelas förberedande grundundervisning för yrkesstudier och annan grundundervisning samt vid konservatorierna särskilt yrkesutbildning i musik.

4 §

Yrkesutbildningen vid konservatorierna kan vara grundläggande utbildning eller tilläggsutbildning. I fråga om yrkesutbildningen gäller dessutom i tillämpliga delar lagen om yrkesläroanstalter (487/87) och vad som stadgas eller bestäms med stöd av den.

Vid konservatorier kan ordnas yrkesutbildning i dans.

2 kap.

Förvaltning och undervisning

5 §

Om förvaltningen av kommunala musikläroanstalter gäller vad som stadgas i kommunallagen (953/76) eller bestäms med stöd av den, om inte något annat stadgas i denna lag eller den förordning som givits med stöd av den. Om förvaltningen av kommunala musikläroanstalter gäller dessutom lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/92).

6 §

En kommunal musikläroanstalt kan ha en direktion varvid sammansättningen av gemensam direktion för olika läroanstaltsformer avviker från kommunallagen så som stadgas i 5 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning.

En privat musikläroanstalt skall ha en av huvudmannen tillsatt direktion. Om direktionens uppgifter och om rätten att närvara vid direktionens möten stadgas vid behov genom förordning och bestäms i ett reglemente.

Reglementet för en privat musikläroanstalt godkänns av huvudmannen.

7 §

En musikläroanstalt skall ha en läroplan. Läroplanen utarbetas på basis av utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen, i vilka ges bestämmelser om de riksomfattande målen för och det viktigaste innehållet i undervisningen samt om de allmänna grunderna för elevbedömningen och betygsformulären som komplement till förordningen.

3 kap.

Personal

8 §

Vid en musikläroanstalt skall finnas en tjänst eller befattning som rektor och dessutom andra tjänster eller befattningar som behövs för läroanstaltens verksamhet enligt vad som stadgas genom förordning.

9 §

Om behörighetsvillkoren för rektor och biträdande rektor eller för någon annan tjänst eller befattning inom undervisningssektorn stadgas genom förordning. Undervisningsministeriet kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren för rektor och biträdande rektor. En högskola kan dessutom i enskilda fall konstatera en person behörig för en lärartjänst eller lärarbefattning vid en musikläroanstalt enligt vad som stadgas genom förordning.

4 kap.

Studeranden

10 §

Huvudmannen för en musikläroanstalt fattar beslut om grunderna för antagningen av studerandena. Om grunderna för antagningen av studerande till grundläggande yrkesutbildning stadgas dessutom genom förordning.

En studerande eller en sökande får inte utan grund försättas i en annan ställning än någon annan på grund av börd, kön, ålder, hälsotillstånd, religion, boningsort, övertygelse eller av någon annan med dessa jämförbar orsak.

11 §

För studerande som deltar i grundläggande yrkesutbildning ordnas och ges studiesociala förmåner enligt de grunder som stadgas i lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) och den förordning som givits med stöd av denna.

12 §

En studerande kan förvägras studierätt om det är uppenbart att han inte har förutsättningar att slutföra studierna inom skälig tid.

En studerande som bryter mot läroanstaltens inre ordning eller stör arbetsron kan tilldelas en varning eller avstängas från läroanstalten för viss tid, för högst ett år i sänder.

Beslut om att tilldela en studerande en varning fattas av rektor. Beslut om att avstänga en studerande eller förvägra en studerande studierätt fattas i en kommunal läroanstalt av det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning och i en privat läroanstalt av direktionen.

5 kap.

Finansiering

13 §

Huvudmannen för en musikläroanstalt kan beviljas statsandel för anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

Som anläggningsprojekt anses också anskaffning av inventarier eller apparater i anknytning till yrkesundervisning.

Huvudmannen för en musikläroanstalt får statsandel för driftskostnaderna enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

14 §

Den kommun där en studerande vid en tidpunkt som anges genom förordning har sin hemort enligt lagen om hemkommun (201/94), är skyldig att enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet betala sin andel av de driftskostnader som hänför sig till en studerande som får yrkesutbildning i musik.

Om studeranden inte har någon hemkommun eller om studeranden har hemkommun på Åland, skall till läroanstaltens huvudman för en sådan studerande som avses i 1 mom. av statsmedel betalas ett belopp som motsvarar statsandelen och hemkommunens betalningsandel.

15 §

Undervisningsministeriet fastställer det antal undervisningstimmar som läggs till grund för beräkningen av en musikläroanstalts statsandel.

6 kap.

Ändringssökande

16 §

I beslut som kommunala förvaltningsorgan eller tjänsteinnehavare har fattat enligt denna lag eller en förordning som givits med stöd av lagen får ändring sökas så som stadgas i kommunallagen.

I beslut som en privat läroanstalts förvaltningsorgan eller befattningshavare har fattat enligt denna lag eller en förordning som givits med stöd av lagen får ändring sökas hos länsrätten genom besvär med iakttagande av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I beslut om förvägrande av studierätt och avstängning av en studerande får studeranden och hans vårdnadshavare söka ändring genom besvär hos länsstyrelsen inom 14 dagar efter att beslutet delgivits och med iakttagande i övrigt av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.

Besvär får inte anföras över ett beslut om att tilldela varning eller över de beslut av länsstyrelsen som avses i 3 mom. Genom förordning kan stadgas om de övriga beslut enligt denna lag eller en förordning som givits med stöd av den som inte är överklagbara.

7 kap.

Särskilda stadganden

17 §

En musikläroanstalt kan med undervisningsministeriets tillstånd i samband med försöksverksamhet avvika från stadgandena i denna lag så som stadgas genom förordning.

18 §

Undervisningsministeriet kan bevilja statsunderstöd för annan musikundervisning än den som avses i denna lag av anslag som i statsbudgeten har anvisats av vinstmedel från tippning och penninglotterier för stödande av konst.

19 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

20 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

Genom denna lag upphävs lagen den 10 april 1987 om musikläroanstalter (402/87) jämte ändringar. I fråga om statsandel tillämpas den upphävda lagen dock på utgifterna under hela räkenskapsåret 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

21 §

De läroanstalter som har verket enligt den lag som upphävs genom denna lag fortsätter sin verksamhet som sådana läroanstalter som avses i denna lag och på de beslut som gäller fastställelse av deras arbetsprogram tillämpas vad denna lag stadgar om tillstånd att driva en musikläroanstalt. Musikskolorna omvandlas till musikinstitut.

En direktion som valts innan denna lag träder i kraft fortsätter i sitt uppdrag till utgången av sin mandatperiod.

Personalen vid musikläroanstalter med statsandel övergår när denna lag träder i kraft till motsvarande tjänster, befattningar eller uppgifter vid de läroanstalter som avses i denna lag.

22 §

En läroplan som har utarbetats enligt de stadganden och bestämmelser som är gällande när denna lag träder i kraft gäller tills en läroplan enligt 7 § har godkänts.

23 §

Den som när denna lag träder i kraft är anställd hos en privat musikläroanstalt och vars rätt till pensionsskydd enligt tidigare stadganden har bestämts enligt lagen om vissa pensioner som skall betalas av statsmedel (382/69) och som enligt ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om musikläroanstalter med statsandel (723/92) i sin anställning hos den privata musikläroanstalten har rätt till pension av statsmedel i tillämpliga delar enligt samma stadganden som en statsanställd, har fortfarande denna rätt. Efter honom skall också betalas familjepension på samma sätt som efter den som har varit statsanställd.

24 §

Som kostnad för det pensionsskydd som avses i 23 § skall en privat musikläroanstalt kvartalsvis inom den månad som följer efter varje kvartal till statskontoret betala en pensionspremie som utgör 25 procent av lönesumman för dem som omfattas av pensionsskyddet. Läroanstalten skall varje år till statskontoret, enligt dess anvisningar, för ordnandet av pensionsskyddet lämna uppgifter om de anställda som omfattas av nämnda pensionsskydd. Om pensionspremien inte betalas inom utsatt tid, uppbär statskontoret 16 procent i årlig dröjsmålsränta. Pensionspremierna och dröjsmålsräntorna får indrivas i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

25 §

När ändring söks i ett beslut som har fattats innan denna lag träder i kraft skall de stadganden om ändringssökande tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

RP 258/94
KuUB 29/94

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.