496/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i strafflagen 3 kap. 8 § 5 mom. och 16 kap. 6 §, sådana de lyder i lag av den 29 december 1967 (621/67),

ändras 3 kap. 8 § 1 och 4 mom. och 9 § 2 mom. sådana de lyder, 8 § 1 mom. i nämnda lag av den 29 december 1967 och 4 mom. i lag av den 30 april 1987 (451/87) samt 9 § 2 mom. i lag av den 25 mars 1983 (321/83), samt

fogas till 17 kap. 4 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 30 april 1987, ett nytt 2 mom. som följer:

3 kap.

Om grunder, som utesluta eller minska gärnings straffbarhet

8 §

Om den som har satts att upprätthålla allmän ordning möter motstånd vid fullgörandet av sin uppgift, har han rätt att tillgripa sådana maktmedel som med hänsyn till uppgiftens art och motståndets farlighet samt med beaktande av situationen i övrigt kan anses försvarliga.


Ovan nämnd rätt att använda maktmedel har likaså den som med stöd av 1 kap. 1 § tvångsmedelslagen (450/87) har gripit någon, om denne gör motstånd mot honom.

9 §

Har det i fall som avses i 8 eller 8 a § i denna lag eller i 27 § polislagen tillgripits strängare maktmedel än vad som enligt nämnda paragrafer kan anses försvarligt, får straffet av särskilda skäl som minskar gärningens klanderbarhet nedsättas så som stadgas i 1 mom. eller, såvida synnerligen vägande skäl därtill föreligger, gärningsmannen helt befrias från straff.

17 kap.

Om osann utsaga

4 §

Har någon som enligt lag är skyldig att vid polisundersökning hålla sig till sanningen, vid polisundersökning där han hörts då han varit personligen närvarande uppsåtligen avgett osann utsaga eller utan laga rätt förtigit något som han visste att hade tjänat till upplysning i saken, skall han för osann utsaga vid polisundersökning dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 57/94
FvUB 20/94

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.