490/1995

Utfärdat i Helsingfors den 31 mars 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om Finlands och Sveriges ömsesidiga fiskerättigheter i Östersjön 1995

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 §§ lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/94) beslutat:

1 §

Finska och svenska fiskefartyg får under 1995 inom ICES-området III d i Östersjön, fyra sjömil utanför det andra landets kust, mätt från baslinjen, fiska strömming, vassbuk, torsk och lax inom varandras fiskezon eller ekonomiska zon, samt inom gränserna för ländernas egna kvoter.

2 §

Finska och svenska fiskefartyg skall vid fiske inom varandras fiskezon eller ekonomiska zon iaktta ifrågavarande stats gällande fiskelagstiftning och föreskrifter om fiske. Sveriges föreskrifter om fördelning av de egna torskkvoterna gäller dock inte finska fiskefartyg.

3 §

Fiske som avses i detta beslut får bedrivas endast av de fiskefartyg som har antecknats i den fartygsförteckning som förs av myndigheterna i respektive land.

4 §

Finska fiskefartyg gör sådan fiskeanmälan som avses i kommissionens förordning (EG) Nr 3237/94 om tillämpningsföreskrifter för systemet för tillträde till farvatten enligt Anslutningsakten för Norge, Österrike, Finland och Sverige, till vederbörande kustradiostation i Sverige eller till kustradiostationen i Helsingfors eller Mariehamn.

Svenska fiskefartyg gör den fiskeanmälan som avses i kommissionens i 1 mom. nämnda förordning till kustradiostationen i Helsingfors eller Mariehamn.

Helsingfors och Mariehamns kustradiostationer skall enligt de anvisningar som jord- och skogsbruksministeriet meddelar förmedla fiskefartygens fiskeanmälan till jord- och skogsbruksministeriet, till Skärgårdshavets sjöbevakningssektion och till fiskerimyndigheterna i Sverige.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 5 april 1995 och det tillämpas till utgången av 1995.

Helsingfors den 31 mars 1995

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.