489/1995

Utfärdat i Helsingfors den 30 mars 1995

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om laseranläggningar och besiktning av dem

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet

ändrat 1 § 1 punkten, 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 11 § 2 mom. och 16 § i sitt beslut av den 6 juni 1985 om laseranläggningar och besiktning av dem (472/85) samt

fogat till beslutet en ny 1 a § och före den en ny mellanrubrik som följer:

1 §

I detta beslut avses med:

1) laserstrålning elektromagnetisk strålning som alstras med hjälp av stimulerad emission och vars våglängd är större än 180 nm men mindre än 1 mm;


Begränsning av tillämpningsområdet
1 a §

Stadgandena 3-11 §§ tillämpas inte på laseranläggningar

1) som utgör en del av en maskin och på vilka tillämpas statsrådets beslut innefattande säkerhetsföreskrifter för maskiner (1314/94);

2) på vilka tillämpas handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet (1694/93); eller

3) på vilka tillämpas lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/94).

2 §

Klassificeringen sker med beaktande av anläggningens funktion i normalt och defekt tillstånd. Närmare bestämmelser om klassificeringsgrunderna enligt 1 mom. ingår i standarden SFS-EN 60825.

3 §

Innan en laseranläggning som hör till säkerhetsklass 2, 3 A, 3 B eller 4 eller en laseranläggning som innehåller en del som hör till någon av dessa klasser får hållas till salu, överlåtas till någon annan eller tas i bruk skall dess typ godkännas av arbetsministeriet eller av en myndighet som arbetsministeriet förordnat eller godkänt. Den för typgodkännande nödvändiga besiktningen utförs av en för denna uppgift ackrediterad eller någon annan av arbetsministeriet godkänd sakkunniginrättning.


11 §

Närmare bestämmelser om laseranläggningars konstruktion och utrustning ingår i standarden SFS-EN 60825.

16 §

Den behöriga arbetarskyddsmyndigheten kan av särskilda skäl bevilja undantag från bestämmelser i detta beslut under förutsättning att säkerheten tryggas genom andra åtgärder än de som avses i beslutet.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1995.

Helsingfors den 30 mars 1995

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.