471/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) en ny 21 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

Allmänna inskränkningar i nyttjande
21 a §

Tillförseln av nitrater från jordbruket i vattnen begränsas så som bestäms i beslut av statsrådet.

Med stöd av denna paragraf kan endast utfärdas sådana bestämmelser som gäller utsläpp som avses i Europeiska gemenskapens råds direktiv om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (91/676/EEG).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 366/94
MiUB 23/94
Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 nr 7/94.
Bilaga XX till EES-avtalet: rådets direktiv 91/676/EEG

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.