460/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit

På föredragning av social- och hälsovårdsministern upphävs i förordningen den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/94) 8 §;

ändras 1 §, 3 § 4 mom., 14 §, 16 § 2 mom., 22 § 3 mom., 23 §, 24 § och 25 § 2 mom., samt fogas till 3 § nya 2 och 6 mom., varvid de nuvarande 2, 3, 4 och 5 mom. blir 3, 4, 5 och 7 mom., till 4 § ett nytt 2 mom., och till förordningen en ny 27 a § som följer:

1 §

I denna förordning avses med

1) öl en till position 22.03 i tulltariffen hörande svag alkoholdryck eller en sådan blandning av en dylik dryck och en alkoholfri dryck, vars alkoholhalt överstiger 2,8 volymprocent,

2) fruktvin en svag alkoholdryck som i huvudsak har tillverkats av färska eller torkade bär eller frukter eller av juice eller juicekoncentrat som framställts av dessa, och vars organoleptiska egenskaper skall härstamma huvudsakligen från råämnen eller aromämnen som använts i tillverkningen,

3) starkt fruktvin ett fruktvin vars alkoholhalt överstiger 14 volymprocent, samt

4) cider ett fruktvin som har tillverkats av färska eller torkade äpplen eller päron eller av juice eller juicekoncentrat som framställts av dessa, om dess alkoholhalt inte överstiger 8,5 volymprocent.

3 §

Starkt fruktvin får tillverkas genom att jordbruksalkohol tillsätts till fruktvin. Minst 4 volymprocent av alkoholhalten i starkt fruktvin skall dock ha uppstått vid jäsning i samband med tillverkningen. Alkoholhalten i fruktvin som innehåller högst 14 volymprocent etylalkohol skall i sin helhet ha uppstått vid jäsning i samband med tillverkningen.


I fruktvin vars alkoholhalt är högst 5 volymprocent får bensoesyrahalten uppgå till högst 150 milligram per liter vin. I annat fruktvin får endast den mängd bensoesyra ingå som har uppstått i vinet på naturligt sätt ur bär- och fruktråämnen.

I fruktvin får askorbinsyrahalten uppgå till högst 150 milligram per liter.


4 §

Vid beskrivning av stark alkoholdryck för benämningarna Suomalainen Marja-/Hedelmälikööri, Finsk Bär-/Fruktlikör eller Finnish Berry-/Fruit Liqueur användas endast för sådana alkoholdrycker som har tillverkats av hjortron, åkerbär, tranbär, lingon eller havtomsbär och som i sin helhet har tillverkats och tappats på flaskor i Finland.

14 §

Detaljhandel med genom jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol får ske under den tid som detaljhandelsstället, enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms om öppettider för detaljhandelsstället, hålls öppet för allmänheten. Försäljning är dock alltid förbjuden under alla veckodagar mellan klockan tjugotvå och sju i glesbygder och mellan klockan tjugo och sju i det övriga landet.

16 §

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. kan alkoholdrycker säljas på kredit

1) till samfund, samt

2) till enskilda personer med iakttagande av kreditsystem som produkttillsynscentralen har godkänt.

22 §

Serveringstillstånd kan även beviljas tillfälligt om det finns särskilda skäl att kontrollera att sökanden har de förutsättningar som behövs och den tillförlitlighet som krävs för verksamheten eller om restaurangens verksamhet är av temporär natur. I så fall kan tillståndet beviljas för högst ett år.

23 §

Servering får inte inledas före klockan nio. Serveringen skall avslutas när serveringsstället stängs. Om serveringsstället stängs efter klockan tjugofyra, skall serveringen avslutas senast en halv timme före serveringsställets stängningstid.

Utan hinder av 1 mom. kan den myndighet som beviljar serveringstillstånd av särskilda skäl, enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer, tillåta förlängning av serveringstiden så att servering av alkoholdrycker får ske före klockan nio och efter klockan halv två.

Tillstånd till förlängning av serveringstiden skall ansökas skriftligt hos den myndighet som beviljar serveringstillstånd. Till ansökan skall fogas utredning om behovet av förlängd serveringstid samt annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

Vid behov skall polisens utlåtande om förlängning av serveringstiden inhämtas. Beslutet i ärendet skall tillställas polisen för kännedom.

24 §

Av alkoholdrycker får endast serveras en portion åt gången (basportion) . I samband med måltider får flera alkoholdrycker serveras samtidigt. Sällskap får serveras alkoholdrycker flaskvis eller i andra försäljningsförpackningar.

Basportionen för starka alkoholdrycker är 4 centiliter, men de skall även serveras i portioner om 2 centiliter. På serveringsområde i samband med hotellrum får basportionen vara 5 centiliter, om den dryck som serveras har förpackats i en miniatyrflaska av denna storlek.

Basportionen för svaga alkoholdrycker är 8 centiliter, men de skall även serveras i portioner om 4 centiliter.

Utan hinder av 1 mom. får alkoholdrycker som är tillverkade enbart genom jäsning eller vars alkoholhalt är högst 5,5 volymprocent serveras glas- och flaskvis eller i andra försäljningsförpackningar. Vid servering glasvis är den största engångsportionen 0,5 liter och annars högst en liter per kund.

Vid servering av drinkar som blandas av flera alkoholdrycker, får i en drink ingå sammanlagt högst så mycket alkohol som i 4 centiliter stark alkoholdryck.

Produkttillsynscentralen kan godkänna arrangemang som innebär avvikelse från vad som stadgas i 2–5 mom.

25 §

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. kan alkoholdrycker dock serveras på kredit

1) till samfund,

2) till resande som bor på hotell eller om uppbärande av kontant betalning skulle medföra oskälig olägenhet på grund av festens, representationstillställningens eller någon annan liknande tillställnings art eller omfattning, samt

3) annars till enskilda personer, med iakttagande av kreditsystem som produkttillsynscentralen har godkänt.


27 a §

Serveringstillståndshavarens beslut om ansvarig föreståndare och dennes ställföreträdare skall finnas framlagt på serveringsstället. Om ställföreträdarna är flera till antalet skall den inbördes ställföreträdarordningen mellan dem framgå av beslutet.


Denna förordning tråder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.