456/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om tullverkets åligganden vid trafikförsäkring av motorfordon som införts till landet för tillfälligt bruk

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Tullmyndighet skall se till att den som från en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för tillfälligt bruk inför ett motorfordon innehar ett internationellt trafikförsäkringskort eller ett gränsförsäkringskort för trafikförsäkring som är i kraft inom EES. Det försäkringskort som avses ovan krävs dock inte för motorfordon registrerat i Finland, Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Island, Storbritannien eller i därtill hörande Alderney, Guernsey, Isle of Man eller Jersey eller i Italien, Österrike, Grekland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Norge, Nordireland, Portugal, Frankrike, Sverige, Tyskland, San Marino, Slovakien, Schweiz, Danmark (inklusive Färöarna), Tjeckien, Ungern eller Vatikanstaten.

Vad i 1 mom. stadgas gäller även oregistrerad moped eller motsvarande lätt tvåhjuligt motorfordon vars ägare eller innehavare har hemort i någon annan stat är de som nämns i 1 mom.

2 §

Har den som till landet infört i 1 § avsett motorfordon inte trafikförsäkringskort eller gränsförsäkring, skall tullmyndigheten i samband med tullklarering uppbära försäkringspremien för gränsförsäkringen som har beviljats av trafikförsäkringscentralen för den tid under vilken avsikten är att använda fordonet i Finland eller någon annan stat inom EES samt till den som inför fordonet utge gränsförsäkringskort som är i kraft inom EES.

Införs ett motorfordon som avses i 1 § från en annan EES-stat får fordonet tullklareras utan att gränsförsäkring krävs.

3 §

Då ett i 1 § avsett motorfordon för vilket den som infört fordonet har gränsförsäkring förs ut ur landet till en stat som inte hör till EES skall tullmyndigheten kräva utredning om att försäkringspremien för gränsförsäkringen erlagts för hela den tid under vilken fordonet befunnit sig i Finland eller någon annan EES-stat. Kan en sådan utredning inte företes, skall en försäkringspremie för en månad uppbäras räknat från den dag då det nya gränsförsäkringskortet gavs.

Då den som infört ett i 1 § avsett motorfordon innehaft internationellt trafikförsäkringskort vars giltighetstid utgått medan fordonet befunnit sig i Finland eller någon annan EES-stat, och fordonet förs ut ur landet till en stat som inte hör till EES, skall tullmyndigheten se till att den som infört fordonet innehar gränsförsäkringskort för tiden efter utgången av giltighetstiden för det internationella trafikförsäkringskortet. Om den som infört fordonet inte innehar ett gränsförsäkringskort skall i 1 mom. avsedd premie uppbäras.

4 §

Ett motorfordon som är registrerat i ett land som nämns i 1 § 1 mom. får införas för tillfälligt bruk utan att gränsförsäkring eller internationellt gränsförsäkringskort krävs.

En oregistrerad moped eller ett motsvarande lätt tvåhjuligt motorfordon får införas utan att gränsförsäkring eller internationellt gränsförsäkringskort krävs, om fordonets ägare eller innehavare har hemort i någon stat som nämns i 1 § 1 mom.

5 §

Såsom motorfordon anses vid tillämpningen av denna förordning sådana fordon, arbetsmaskiner eller fortskaffningsmedel som enligt trafikförsäkringslagen (279/59) är motorfordon.

6 §

Tullmyndighet skall redovisa de uppburna gränsförsäkringspremierna för trafikförsäkringscentralen.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 9 oktober 1992 om tullverkets åligganden vid trafikförsäkring av motorfordon som införts till landet för tillfälligt bruk (904/92).

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.